List of students in the 2019-Summer semester

Academic
작성자
국제어학원
작성일
2019-06-18 17:13
조회
282
영문 이름 English name Họ và tên 한글 이름 Korean name Tên tiếng hàn 생년월일 Birth Ngày tháng năm sinh 학번 Student number Mã số sinh viên 성별 Gender Giới tính 강의실 class Phòng học 등급 level Cấp bậc 반 Lớp 수업시간 time Thời gian học
ALEXIA COLETTE ABITBOL 알렉시아 1995.03.06 2019150248 F 혜화관-431호 3 10 0900~1300
ALIABADI REZA 아리아바디 레자 1995.01.09 2018151261 M 혜화관-403호 2 2 0900~1300
AN NING 안닝 2001.09.28 2019150075 M 혜화관-414호 1 8 1310~1700
AN ZIYU 안재어 1996.05.19 2019150044 F 혜화관-420호 2 8 1310~1700
ARIE MIKU 아리에 미쿠 1999.09.25 2019150294 F 혜화관-403호 2 2 0900~1300
ASAOKA HIKARI 아사오카 히카리 1999.07.09 2019150292 F 혜화관-403호 2 2 0900~1300
AU HAI SON 아우하이선 1995.07.13 2018151372 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
BAN THI HANG 반티항 2000.09.27 2018151383 F 혜화관-406호 1 5 1310~1700
BAO FUYING 보복영 1994.06.02 2019150043 F 혜화관-403호 1 2 1310~1700
BARRY WELSH 배리웰시 1979.02.18 2019150379 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
BATTSETSEG ENKHBAYASGALAN 바트체첵 1992.10.21 2019150245 F 혜화관-424호 2 12 1310~1700
BE THI THANH CAM 베티탄캄 1996.09.14 2018150508 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
BHUTIA TENZING NAMSEY 인월스님(부띠야 텐진남세) 1994.12.25 2019150382 M 혜화관-436호 4 1 0900~1300
BI YUBO 필우박 1992.02.22 2018151245 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
BUI CONG QUAN 부이공관 1995.05.19 2018150938 M 혜화관-122호 3 14 0900~1300
BUI DUC MAI 부이득마이 1996.07.28 2018151458 M 혜화관-423호 2 11 1310~1700
BUI DUC MANH 부이득만 2000.10.04 2019150149 M 혜화관-405호 2 4 0900~1300
BUI HUY HOI 부이휘허이 1993.08.18 2018150903 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
BUI MINH TUAN 부이민투안 1999.07.12 2018150771 M 혜화관-138호 4 11 0900~1300
BUI NGOC SANG 부이느억상 1996.12.20 2018150792 M 혜화관-434호 3 11 0900~1300
BUI THANH NAM 부이탄남 1997.05.25 2018150739 M 혜화관-421호 3 4 0900~1300
BUI THI BICH HUONG 뷔티빅후엉 1998.10.16 2018150529 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
BUI THI HUONG LINH 부이티후엉린 1999.12.10 2018150276 F 혜화관-639호 6 2 0900~1300
BUI THI LAM 부이티람 1994.10.25 2018150824 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
BUI THI LOAN PHUONG 부티로안푸엉 1999.10.03 2017151008 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300
BUI THI LY 부이티리 2000.01.13 2018151324 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
BUI THI SAO 부이티사오 2000.06.30 2018151173 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
BUI THI TU ANH 부이티투안 1999.03.23 2019150130 F 혜화관-412호 1 6 1310~1700
BUI TUAN ANH 부이툰안 2000.09.22 2019150187 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
BUI VAN DAI 부이반다이 1994.09.01 2018150923 M 혜화관-115호 3 13 0900~1300
BUI VAN PHUC 부이반푹 1996.07.05 2019150156 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
BUI VAN SY 부이반씨 1997.10.17 2018151026 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
BUI VAN TAM 부이반담 1995.01.27 2018151338 M 혜화관-428호 2 13 1310~1700
BUI VAN TUYEN 부이반뚜엔 1996.10.05 2018150985 M 혜화관-423호 2 11 1310~1700
CAI BING 채빙 1995.12.22 2019150365 F 혜화관-420호 2 8 1310~1700
CAI YUNYI 채운이 2001.11.20 2019150374 F 혜화관-414호 1 8 1310~1700
CAO BAOYING 조보영 1999.01.26 2018151098 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
CAO NGUYEN KHANH HUYEN 까오응웬칸헨 1992.09.21 2019150240 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
CAO QUANG PHAT 카오쾅팟 1993.01.04 2018150326 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
CAO THI NHU QUYNH 까오티느낀 1998.08.22 2018151396 F 혜화관-123호 3 15 0900~1300
CAO VAN DUC 까오반득 2000.08.09 2018151411 M 혜화관-403호 2 2 0900~1300
CAO VAN HUY 카오반휘 1997.02.04 2018150737 M 혜화관-420호 3 3 0900~1300
CAO XUAN NI 차오쉬엔니 1999.12.02 2019150262 F 혜화관-637호 6 1 0900~1300
Chang Pei Jung 장페이롱 1998.10.14 2018151077 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
CHE SHANGRONG 차상용 1995.10.16 2018150855 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
CHEN CHEN 진신 1999.06.14 2019150319 F 혜화관-412호 1 6 1310~1700
CHEN JIAXIU 진가수 1996.08.06 2019150093 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
CHEN LINGHUI 진영혜 1980.04.19 2018150841 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
CHEN MEITING 진미정 2001.11.25 2018151221 F 혜화관-138호 4 11 0900~1300
CHEN MIAOSHAN 진묘산 1999.09.04 2018151135 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
CHEN SHIXIONG 진사웅 2001.08.24 2018151216 M 혜화관-423호 3 6 0900~1300
CHEN TENGYILANG 진등일랑 1999.11.12 2019150099 M 혜화관-422호 3 5 0900~1300
CHEN XIAOLIN 진효린 1999.04.21 2017150705 F 혜화관-639호 6 2 0900~1300
CHEN XINHANG 진근항 2000.09.11 2018151187 M 혜화관-430호 3 9 0900~1300
CHEN XUMEI 진욱매 1994.02.24 2018150911 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
CHEN YAOKANG 진야오강 1999.03.30 2018150190 M 혜화관-637호 6 1 0900~1300
Chen Yi Ru 천이루 1996.07.18 2018150976 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
CHEN YILING 진이령 2001.12.22 2019150086 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
CHEN YUHAN 진우한 2000.06.06 2018151282 F 혜화관-415호 3 2 0900~1300
CHEN ZHIYU 진치우 1998.02.06 2018150634 M 혜화관-103호 3 12 0900~1300
CHEN ZHUO 진가림 1998.02.21 2018151311 F 혜화관-405호 2 4 0900~1300
CHENG GUO 정과 2000.04.15 2018151270 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
CHENG JIAHUI 정가혜 2001.03.24 2019150030 F 혜화관-404호 1 3 1310~1700
CHENG LUYAO 정노요 2000.10.06 2019150063 F 혜화관-406호 2 5 0900~1300
CHENG PENGJU 정붕거 1998.03.03 2018150215 M 혜화관-134호 4 8 0900~1300
CHENG SHI 성시 2001.07.18 2019150076 M 혜화관-405호 1 4 1310~1700
CHENG WEILIANG 청월량 2001.01.01 2018151199 M 혜화관-103호 3 12 0900~1300
CHENG ZHIWEI 정지위 1996.06.16 2018151266 M 혜화관-414호 3 1 0900~1300
CHU HENG YING 주헝잉 1998.08.25 2019150258 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
CHU HSUAN JUNG 주쉬엔롱 1996.06.11 2019150272 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
CHU KHANH VY 추칸비 2000.11.13 2019150142 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
CHU THIEN TUAN 주티엔뚜안 1999.03.27 2018151108 M 혜화관-413호 2 7 0900~1300
Chung ChuanChih 종취엔즈 1998.04.07 2018151049 M 혜화관-637호 6 1 0900~1300
CUI QICHEN 최계진 1999.06.29 2018150694 M 혜화관-606호 5 3 0900~1300
CUI WENXI 최문희 1993.02.04 2018151297 F 혜화관-412호 2 6 0900~1300
CUNG VAN THANH 쾅반탄 1994.06.15 2018150515 M 혜화관-606호 5 3 0900~1300
DAI YUXIN 대욱흔 2000.09.19 2019150016 F 혜화관-405호 1 4 1310~1700
DAM QUANG VINH 담광빈 1999.04.01 2017151042 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
DANG HAI TRUNG 당하이쭝 2000.03.17 2018151163 M 혜화관-124호 3 16 0900~1300
DANG HOAI THUONG 당화이트엉 2000.07.01 2019150136 F 혜화관-423호 2 11 1310~1700
DANG HONG PHUC 당홍푹 1997.10.01 2018151412 M 혜화관-124호 3 16 0900~1300
DANG NGOC SON 당응옥선 1997.11.19 2018150764 M 혜화관-606호 5 3 0900~1300
DANG NGOC THU 당응억투 1999.09.19 2018151413 M 혜화관-428호 3 8 0900~1300
DANG THI HUONG 당티후앙 1995.08.15 2018151370 F 혜화관-412호 2 6 0900~1300
DANG THI LE 당티레 1998.08.07 2018151339 F 혜화관-138호 4 11 0900~1300
DANG THI MAI DUYEN 당티마이두엔 1999.10.24 2017151034 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
DANG THI THANH TU 당티탄투 1999.12.19 2018150285 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
DANG TUAN VIET 당두안비엣 1999.08.26 2018150574 M 혜화관-139호 4 12 0900~1300
DANG VAN HUNG 당반흥 1996.11.20 2018150991 M 혜화관-423호 2 11 1310~1700
DANG VAN NAM 당반남 1996.06.04 2018150970 M 혜화관-440호 4 5 0900~1300
DANG VAN TRINH 당반찡 1995.06.09 2018150939 M 혜화관-405호 1 4 1310~1700
DANG VAN TUAN 당반뚜안 1996.02.07 2019150134 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
DANG VIET ANH 당비엣안 1995.02.25 2017151082 M 혜화관-606호 5 3 0900~1300
DANG YONGQIAN 당영전 1997.10.30 2019150332 M 혜화관-438호 2 16 1310~1700
DAO DUY KHANH 다오두이칸 1999.11.05 2017151116 M 혜화관-606호 5 3 0900~1300
DAO THI BICH PHUONG 다오티빅푸엉 1998.09.24 2018150489 F 혜화관-634호 5 4 0900~1300
DAO THI VAN ANH 다오티반안 1999.05.01 2017151012 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
DAO TUAN ANH 다오뚜언안 1999.03.01 2018151387 M 혜화관-436호 2 14 1310~1700
DAU SY MINH 다우씨민 1999.09.25 2018151454 M 혜화관-420호 2 8 1310~1700
DENG SIQI 덩사기 1999.10.28 2018151151 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
DIEN THI HA 디엔티하 1998.12.11 2018150491 F 혜화관-124호 3 16 0900~1300
DING HAO 정호 1993.01.15 2018151275 M 혜화관-125호 3 17 0900~1300
DING YING 정영 1995.01.28 2019150342 F 혜화관-404호 1 3 1310~1700
DINH THI HAU 딘티하우 1999.10.21 2018151452 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
DINH THI THANH AN 딘티탄안 1999.06.25 2018151325 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
DINH THUY NGA 딘튀응아 1995.01.20 2017151133 F 혜화관-637호 6 1 0900~1300
DINH VAN TUAN 딩반뚜안 1999.04.05 2018151109 M 혜화관-412호 2 6 0900~1300
DINH VAN VIET 딩반베트 1997.09.14 2018151022 M 혜화관-428호 2 13 1310~1700
DINH XUAN DAT 딩쑤안닫 1997.05.17 2018151012 M 혜화관-132호 4 7 0900~1300
DO HOANG LI NA 도황리나 2000.02.03 2019150230 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
DO HUU LONG 도휴롱 1992.09.22 2018150793 M 혜화관-404호 2 3 0900~1300
DO MINH CONG 도밍꽁 1999.10.15 2018150584 M 혜화관-639호 6 2 0900~1300
DO PAC HAN 도박한 1998.11.29 2018151397 M 혜화관-420호 3 3 0900~1300
DO THACH KHANH 도탁칸 1999.05.03 2018151379 M 혜화관-412호 2 6 0900~1300
DO THI HOANG ANH 도티황안 1999.07.17 2019150195 F 혜화관-404호 2 3 0900~1300
DO THI NHUNG 도티늉 1993.12.18 2017151005 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300
DO THI THUY DUNG 도디튀드엉 1994.01.13 2019150102 F 혜화관-404호 1 3 1310~1700
DO THI TU OANH 도티두완 1997.02.06 2019150177 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
DO THUY LINH 도튀링 1993.03.16 2018151459 F 혜화관-405호 2 4 0900~1300
DO VAN DONG 도반동 1998.08.07 2018150804 M 혜화관-136호 4 9 0900~1300
DO VAN HIEN 도반헨 1995.02.03 2018151369 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
DO VAN PHU 도반푸 1997.02.14 2017151013 M 혜화관-405호 2 4 0900~1300
DO VAN TUAN ANH 도반투안안 1992.02.06 2018150794 M 혜화관-430호 3 9 0900~1300
DO VIET QUAN 도비엣퀀 1999.07.14 2017151129 M 혜화관-420호 3 3 0900~1300
DOAN DUC MANH 도안득만 1998.12.22 2019150219 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
DOAN HONG QUAN 돤홍꾸안 1995.03.09 2018150935 M 혜화관-402호 2 1 0900~1300
DOAN THI HOA 도안티화 1998.09.18 2017151111 F 혜화관-634호 5 4 0900~1300
DOAN THI HUE 단티휘 2000.07.08 2018151479 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
DOAN THI SANG 두안티상 2000.03.06 2019150287 F 혜화관-403호 1 2 1310~1700
DOAN THI XUYEN 도안티후엔 1999.01.01 2018150277 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
DONG HAOYAN 동호암 2000.08.02 2018151313 M 혜화관-420호 2 8 1310~1700
DU CHUN 두순 1998.09.04 2019150009 M 혜화관-406호 2 5 0900~1300
DU KHANH CHI 두칸치 2000.07.05 2018151258 F 혜화관-124호 3 16 0900~1300
DU ZHONGMING 두중명 2001.02.12 2018151315 M 혜화관-438호 2 16 1310~1700
DUAN SHIQI 단시기 1999.11.24 2019150309 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
DUAN YONGWEI 단영미 1993.09.06 2019150327 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
DUONG HONG BAC 즈엉홍박 1998.10.22 2018150795 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
DUONG NHAT LINH 두엉낫링 2000.03.08 2019150239 F 혜화관-428호 2 13 1310~1700
DUONG THI DIEM QUYNH 즈엉티디엠뀐 2000.07.16 2019150220 F 혜화관-424호 2 12 1310~1700
DUONG THI HIEN 당티헨 1996.01.11 2018151368 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
DUONG THU HIEN 드엉투헨 1994.08.14 2019150194 F 혜화관-431호 3 10 0900~1300
DUONG VAN TU 으영반뚜 1998.02.11 2018151041 M 혜화관-428호 2 13 1310~1700
FAN XINYUE 범신열 1997.12.06 2019150352 F 혜화관-405호 1 4 1310~1700
FEI XINLEI 비신뢰 1994.02.11 2019150345 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
FENG XIAOMENG 풍효맹 1993.11.15 2018151294 F 혜화관-402호 1 1 1310~1700
FU CHENGZHI 부성지 1996.12.09 2018150994 M 혜화관-415호 3 2 0900~1300
FU LIANLIAN 리엔 1996.08.16 2018150978 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
FURUTA NATSUMI 후루타 나츠미 1999.10.20 2019150299 F 혜화관-403호 2 2 0900~1300
GAI LILONG 개립용 1993.04.26 2018151284 M 혜화관-405호 2 4 0900~1300
GAN LIN 달림 1996.05.18 2019150026 M 혜화관-634호 5 4 0900~1300
GAO LINQI 고린치 1993.04.22 2019150005 M 혜화관-403호 2 2 0900~1300
GAO MEILUN 고미윤 1996.10.10 2019150078 F 혜화관-412호 2 6 0900~1300
GAO XING 고흥 2001.08.13 2018151215 F 혜화관-415호 3 2 0900~1300
GAO YIXUAN 고예헌 1989.07.07 2019150088 F 혜화관-403호 2 2 0900~1300
GAO ZIHANG 가오즈항 1996.10.03 2018151232 M 혜화관-414호 3 1 0900~1300
GIAP THI MAI PHUONG 잡티마이프엉 1994.02.12 2018150722 F 혜화관-634호 5 4 0900~1300
GONG ZEYUAN 공택원 1999.04.18 2019150360 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
GU JIACHU 고가초 1996.06.08 2019150090 F 혜화관-424호 2 12 1310~1700
GU XINLONG 고신용 2001.01.05 2018151200 M 혜화관-428호 2 13 1310~1700
GUAN TI 관티 1993.04.10 2019150092 M 혜화관-404호 2 3 0900~1300
GUO HANLONG 곽한용 2001.01.12 2019150054 M 혜화관-423호 2 11 1310~1700
GUO KEYU 곽가우 1996.08.23 2018150613 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
GUO YU 곽옥 1999.07.02 2019150010 F 혜화관-415호 1 9 1310~1700
GUO YUCHEN 곽여진 2001.10.21 2018150843 F 혜화관-134호 4 8 0900~1300
HA NGOC KIM 하녹킴 1997.12.13 2018151332 M 혜화관-420호 2 8 1310~1700
HA NGOC THANH 하녹탄 1993.08.14 2018150351 M 혜화관-437호 4 2 0900~1300
HA THI MAI 하티마이 1999.03.24 2017151009 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
HA TRUNG HIEU 하쭝혜우 1999.10.28 2018151150 M 혜화관-431호 3 10 0900~1300
HA TRUNG KIEN 하쯔엉켄 2000.07.16 2019150145 M 혜화관-404호 2 3 0900~1300
HA VAN HIEU 하반혜우 1999.04.24 2017151135 M 혜화관-134호 4 8 0900~1300
HAN YALIN 한아림 1999.10.23 2018151149 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
HAN YI 한이 1999.01.31 2019150098 F 혜화관-402호 1 1 1310~1700
HAN YIYING 한예영 2001.10.19 2018150630 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
HAO BAIXUAN 학백선 2000.03.10 2019150359 F 혜화관-412호 1 6 1310~1700
HAO SHENGHUI 학생휘 1996.12.24 2018150850 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
HE JIANING 하가응 1998.03.07 2019150071 F 혜화관-603호 5 2 0900~1300
HE NENGJIE 하능걸 2000.04.05 2018150832 M 혜화관-634호 5 4 0900~1300
HE YI 하일 2001.09.18 2019150333 F 혜화관-404호 1 3 1310~1700
HE YU JING 허위징 1999.02.12 2019150266 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
HE ZHICHENG 하지정 1994.12.20 2018150226 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
HO ANH TUAN 호안뚜안 1996.02.27 2018151460 M 혜화관-436호 2 14 1310~1700
HO CHENG SHAN 하승산 1990.12.04 2019150310 F 혜화관-402호 1 1 1310~1700
HO MAI TRUC DAO 호마이쭉다오 1998.02.07 2018151040 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
HO MINH TUAN 호민뚜안 1997.03.06 2017151144 M 혜화관-136호 4 9 0900~1300
HO THI GIANG 호티장 1999.07.17 2018150726 F 혜화관-134호 4 8 0900~1300
HO THI MAI LE 호티마이레 1998.10.17 2018151079 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
HO THUY LINH 호튀리인 1999.05.06 2019150123 F 혜화관-415호 1 9 1310~1700
HO VAN MINH 호반민 1999.10.21 2018150402 M 혜화관-437호 4 2 0900~1300
HO VAN PHU 호반푸 1996.04.02 2018150527 M 혜화관-634호 5 4 0900~1300
HOANG ANH QUAN 황아잉관 1997.11.30 2018150579 M 혜화관-124호 3 16 0900~1300
HOANG ANH TU 황아잉뚜 1999.05.29 2018150410 M 혜화관-640호 6 3 0900~1300
HOANG MANH PHUC 황만폭 2000.05.30 2019150173 M 혜화관-414호 1 8 1310~1700
HOANG MINH HAI 황민하이 1999.07.04 2018151423 M 혜화관-122호 3 14 0900~1300
HOANG NGOC LONG 호앙녹롱 1999.10.11 2018150284 M 혜화관-603호 5 2 0900~1300
HOANG NGOC THANH 황응억탄 1997.06.11 2018151455 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
HOANG PHUONG NAM 황프엉남 2000.03.26 2018151374 M 혜화관-421호 2 9 1310~1700
HOANG QUOC KHANH 호앙쿠억칸 1999.09.02 2018150303 M 혜화관-601호 5 1 0900~1300
HOANG THANH HAI 황탄하이 1996.11.10 2018151448 M 혜화관-402호 2 1 0900~1300
HOANG THI CHI LINH 황티치린 2000.12.16 2018151326 F 혜화관-124호 3 16 0900~1300
HOANG THI CUC 황티국 2000.11.01 2018151327 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
HOANG THI DAO 황티다오 1997.08.02 2018150819 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
HOANG THI HA 황티하 1992.07.20 2018150338 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
HOANG THI HANG 황티항 2000.08.27 2018151470 F 혜화관-125호 3 17 0900~1300
HOANG THI HANH 황티한 2000.08.27 2019150141 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
HOANG THI HANH 황티헌 1999.10.08 2019150212 F 혜화관-415호 1 9 1310~1700
HOANG THI HOA 황티화 1995.03.30 2018151424 F 혜화관-420호 2 8 1310~1700
HOANG THI LAN ANH 황티란안 2000.03.24 2019150115 F 혜화관-404호 2 3 0900~1300
HOANG THI LINH 호앙티린 1999.10.22 2017151112 F 혜화관-634호 5 4 0900~1300
HOANG THI MEN 황티멘 1999.07.13 2018151127 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
HOANG THI NGOC ANH 호앙티녹안 1995.04.04 2018150471 F 혜화관-634호 5 4 0900~1300
HOANG THI NGOT 황티응억 1999.03.31 2018151398 F 혜화관-424호 2 12 1310~1700
HOANG THI NHA UYEN 호앙티나우엔 1999.03.08 2017151154 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
HOANG THI QUYNH HOA 호앙티꾸인호아 1999.05.24 2018150422 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
HOANG THI THUONG 황티트엉 1998.04.12 2018151456 F 혜화관-405호 2 4 0900~1300
HOANG THI THUY 황티튀 1992.07.24 2018150895 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
HOANG THI THUY QUYNH 황티튀킨 2000.07.09 2019150202 F 혜화관-437호 2 15 1310~1700
HOANG THI UYEN 황티웬 1999.10.15 2018151147 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
HOANG THI XUAN HUONG 황티쉔후엉 1999.06.06 2018150516 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
HOANG THI YEN 호앙티엔 1998.07.09 2017151066 F 혜화관-639호 6 2 0900~1300
HOANG THUY TIEN 황튀띠엔 1997.04.09 2018151414 F 혜화관-414호 3 1 0900~1300
HOANG VAN CUONG 황반끄엉 1996.05.15 2018151425 M 혜화관-438호 2 16 1310~1700
HOANG VAN GIANG 황반장 1996.08.27 2018150797 M 혜화관-440호 4 5 0900~1300
HOANG VAN HAI 황반하 2000.04.07 2019150174 M 혜화관-421호 2 9 1310~1700
HOANG VIET TRIEU 호앙벳트레우 1999.10.30 2018150363 M 혜화관-431호 3 10 0900~1300
HORII YUKA 호리이 유카 1998.11.09 2019150295 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
HSIUNG YANG TING 시옹양팅 1997.09.29 2019150275 F 혜화관-420호 3 3 0900~1300
HU JIA YU 후지아위 1999.08.09 2019150267 F 혜화관-637호 6 1 0900~1300
HU JING 후징 1994.02.20 2019150033 F 혜화관-415호 3 2 0900~1300
HU LINGLING 호령령 2000.01.03 2019150062 F 혜화관-415호 3 2 0900~1300
HU YANAN 후아남 2000.02.02 2018151157 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
HU ZHANGJUN 호미탁 1999.10.02 2019150037 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
HU ZHIHAN 후즈한 2000.02.06 2018151257 F 혜화관-124호 3 16 0900~1300
HUANG JINGFEN 황정분 1993.11.01 2018150908 F 혜화관-125호 3 17 0900~1300
HUANG JINYI 황금의 2000.06.27 2018151172 F 혜화관-134호 4 8 0900~1300
HUANG MUZI 황목자 2000.09.13 2019150077 M 혜화관-413호 2 7 0900~1300
HUANG PING 황평 2000.07.06 2018151174 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
HUANG XIN 황신 1999.11.13 2018151153 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
HUANG XINRAN 황신연 1996.08.05 2019150007 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
HUANG YUANQIN 황원흠 1997.07.29 2018151017 F 혜화관-437호 2 15 1310~1700
IIDA MOMOKA 이이다 모모카 1999.10.08 2018150705 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
INADA KOSUKE 이나다 코스케 1900.03.02 2019150380 M 혜화관-443호 5 6 0900~1300
IWABUCHI NATSUKA 이와부치 나쓰카 1997.08.19 2019150302 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
JI XINYI 계흔이 2001.04.17 2019150331 F 혜화관-422호 2 10 1310~1700
JIA QIANHUI 가천혜 1996.07.16 2018150975 F 혜화관-603호 5 2 0900~1300
JIAN JIE 간결 1999.08.02 2019150011 F 혜화관-423호 2 11 1310~1700
JIANG HAOXUAN 쟝하오쉬엔 2000.07.31 2018151183 M 혜화관-434호 3 11 0900~1300
JIANG YIZHI 강일지 2000.11.02 2018151240 F 혜화관-414호 3 1 0900~1300
JIANG YUANYANG 장원양 2000.05.25 2019150321 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
JIMBA AMI 진바 아미 1999.10.10 2019150251 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
JIN TAO 김도 1997.02.21 2018151230 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
JIN TIANYAO 김염요 2000.08.16 2018151248 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
JIN WENJUN 김문군 2001.05.16 2019150091 F 혜화관-406호 2 5 0900~1300
JIN XIANGYU 김향옥 1994.11.20 2018150396 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300
JIN XUE 김설 2000.02.16 2019150049 F 혜화관-404호 2 3 0900~1300
JIN ZHENFENG 김진봉 1999.01.04 2018151274 M 혜화관-128호 4 6 0900~1300
KAO CHIA MIN 고가민 1996.01.08 2018150951 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
KAWABE HANAKA 가와베 하나카 1997.06.20 2019150301 F 혜화관-431호 3 10 0900~1300
KAWAGUCHI SAKI 가와구치 사키 1999.05.10 2019150253 F 혜화관-428호 3 8 0900~1300
KHALIFA RAKIA MILAD OMAR 라키아 1993.03.30 2017150816 F 혜화관-603호 5 2 0900~1300
KHALLEEFAH TALAL MEELAD OMAR 타랄 1996.09.09 2017150817 M 혜화관-442호 5 5 0900~1300
KIM THI HUYEN 낌티후엔 1999.03.16 2018150582 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
KIM THI THUONG 킴티뚜앙 2000.07.03 2018151367 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
KOBAYASHI RYOKO 고바야시 료코 1998.07.29 2019150296 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
LAI THE DAT 레더닷 1999.09.06 2019150154 M 혜화관-412호 2 6 0900~1300
LE BA HUNG 레바훙 1998.11.15 2018151081 M 혜화관-403호 2 2 0900~1300
LE DINH HIEU 레딩혜우 1998.12.31 2018151090 M 혜화관-428호 3 8 0900~1300
LE DUC ANH 레득안 2000.08.16 2019150143 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
LE HOANG NGUYEN 레황응웬 1993.07.06 2018150798 M 혜화관-403호 2 2 0900~1300
LE HONG QUAN 레홍쿤 2000.01.05 2019150386 M 혜화관-405호 1 4 1310~1700
LE HUONG LAN 레후엉란 2000.05.05 2019150234 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
LE HUY HUNG 레휘헝 1999.04.21 2018151482 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
LE HUYNH NHA TRAN 레한나짠 2000.09.15 2018151451 F 혜화관-437호 2 15 1310~1700
LE MINH TAN 레민단 1991.07.14 2018151461 M 혜화관-132호 4 7 0900~1300
LE PHUONG THAO 레프엉타오 1999.11.08 2018150331 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
LE QUANG LONG 레꽝렁 1999.07.15 2018150544 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
LE QUANG TIEN 레꽝띠엔 1997.03.31 2017151125 M 혜화관-415호 3 2 0900~1300
LE QUY HUNG 레퀴훙 2000.09.04 2018151472 M 혜화관-115호 3 13 0900~1300
LE TAI MANH 레타이만 1999.02.01 2018151349 M 혜화관-421호 2 9 1310~1700
LE THANH HUONG 레투안홍 2000.02.10 2019150175 F 혜화관-424호 2 12 1310~1700
LE THANH NAM 레탄남 1996.06.25 2017151169 M 혜화관-443호 5 6 0900~1300
LE THI DUNG 레티둥 1992.03.17 2017151099 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
LE THI HANG 레디항 1999.05.08 2019150150 F 혜화관-414호 1 8 1310~1700
LE THI HIEN 레티히엔 1998.10.19 2018150334 F 혜화관-637호 6 1 0900~1300
LE THI HUONG 레티후엉 1997.06.03 2019150178 F 혜화관-423호 2 11 1310~1700
LE THI MAI 레티마이 1994.12.15 2018150568 F 혜화관-639호 6 2 0900~1300
LE THI MAI HUONG 레티마이흐엉 1999.10.07 2018150549 F 혜화관-412호 2 6 0900~1300
LE THI MO 레티모 1999.03.20 2017151006 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300
LE THI NGAN 레티응안 2000.06.22 2018151415 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
LE THI NGOC MAI 레티녹마이 1999.10.24 2018150541 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
LE THI NHAM 레티느암 1993.10.07 2018151457 F 혜화관-424호 2 12 1310~1700
LE THI THANH THU 레티탄투 1999.10.01 2018151143 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
LE THI THOM 레티탐 1999.02.26 2017151010 F 혜화관-603호 5 2 0900~1300
LE THI THU THANH 레티투탄 2000.09.22 2019150107 F 혜화관-406호 2 5 0900~1300
LE THI THUONG 레티트엉 2000.11.08 2018151480 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
LE THI THUY TRANG 레티튀트랑 1996.06.11 2018150526 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
LE THI TRANG 레티짱 1995.02.17 2017151095 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
LE THI VAN ANH 레티반안 1999.05.07 2018151416 F 혜화관-431호 3 10 0900~1300
LE TIEN PHU 레띠엔푸 1995.01.16 2018150929 M 혜화관-424호 2 12 1310~1700
LE VAN CHIEN 레반치엔 1999.01.13 2018150779 M 혜화관-414호 3 1 0900~1300
LE VAN DAI 레반다이 1996.04.19 2019150221 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
LE VAN DUC 레반덕 1995.06.03 2018150525 M 혜화관-436호 4 1 0900~1300
LE VAN HIEP 레반히엡 1999.05.05 2017151121 M 혜화관-438호 4 3 0900~1300
LE VAN SON 레반선 1999.09.13 2019150157 M 혜화관-415호 1 9 1310~1700
LE VAN THAI 레반타이 1999.09.13 2019150158 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
LE VAN THANH 레반탄 1999.05.28 2019150229 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
LE VAN TRUC 레반트럭 1999.04.09 2018150352 M 혜화관-138호 4 11 0900~1300
LE VAN TUAN 레반뚜안 1994.08.11 2018150817 M 혜화관-414호 3 1 0900~1300
LE VAN TUYEN 레반뚜엔 1997.04.02 2018151007 M 혜화관-413호 2 7 0900~1300
LE XUAN TIEN 레수안티엔 1994.06.08 2018150514 M 혜화관-125호 3 17 0900~1300
LE XUAN VU 레수안부 1995.06.12 2018150781 M 혜화관-422호 3 5 0900~1300
LEI KEZHOU 뇌가주 1999.03.21 2018151107 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
LENG SHIYAO 냉사요 2001.06.01 2019150356 F 혜화관-415호 3 2 0900~1300
LI BINGCONG 이빙총 1995.09.02 2019150101 F 혜화관-438호 2 16 1310~1700
LI BINGXIN 이병흔 1996.11.02 2019150083 M 혜화관-406호 2 5 0900~1300
LI CHENGXIN 이승흔 1997.10.20 2019150317 F 혜화관-414호 1 8 1310~1700
LI CHENHAN 이신함 1998.11.27 2018151084 M 혜화관-124호 3 16 0900~1300
LI GUOPENG 이국봉 1991.11.25 2019150348 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
LI HONGFANG 이홍방 1995.07.27 2019150334 F 혜화관-403호 1 2 1310~1700
LI HONGYI 이홍의 1999.05.19 2019150357 F 혜화관-406호 1 5 1310~1700
LI HUANKUN 이환쿤 1994.03.16 2017150675 M 혜화관-639호 6 2 0900~1300
LI JIAMENG 이가맹 1997.10.04 2019150346 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
LI JIAQI 여하기 1999.01.10 2018150122 M 혜화관-124호 3 16 0900~1300
LI JIAQI 이가성 1996.04.01 2018150963 M 혜화관-438호 4 3 0900~1300
LI JIAXIN 이가흔 1999.01.19 2018151094 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
LI JINGWEN 이경문 1995.04.19 2018151292 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
LI JINGYAN 이정연 2001.04.12 2018151210 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300
LI LINGYU 이령옥 1998.05.27 2018150859 F 혜화관-124호 3 16 0900~1300
LI MUZI 이목자 1998.03.05 2018151042 F 혜화관-138호 4 11 0900~1300
LI SHANGJIAO 이상교 1996.12.03 2018151236 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
LI SIYUAN 이시원 2000.05.18 2018151168 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
LI TIANYU 이천우 2000.04.07 2018151167 M 혜화관-124호 3 16 0900~1300
LI WENXI 이민희 2001.03.05 2018151478 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
LI XIAOTENG 이효등 2000.09.16 2018150865 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
LI XINYU 이은우 1997.03.11 2019150057 F 혜화관-428호 3 8 0900~1300
LI XUANHUI 이헌혜 1995.03.01 2019150355 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
LI YANZE 이엄철 1997.02.18 2019150325 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
LI YEKAI 리예카이 1999.01.31 2019150067 M 혜화관-138호 4 11 0900~1300
LI ZHENGNAN 이정남 1999.09.15 2018151256 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
LI ZHONGXU 이종욱 2000.07.29 2018151180 M 혜화관-103호 3 12 0900~1300
LIANG HUIYAN 양혜연 1998.09.06 2019150070 F 혜화관-406호 2 5 0900~1300
LIANG JING 양정 1998.03.20 2018151277 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
LIANG YUE 양열 1995.04.23 2019150318 F 혜화관-413호 1 7 1310~1700
LIANG YULIN 양옥림 2000.05.28 2018150131 F 혜화관-123호 3 15 0900~1300
LIN CEN 임참 1999.06.30 2018151123 F 혜화관-403호 2 2 0900~1300
LIN CHING WEN 임정민 1988.05.26 2019150012 F 혜화관-420호 3 3 0900~1300
LIN HSU LING 임서령 1986.05.04 2018150873 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
LIN JIAYAO 임가요 1995.02.27 2019150058 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
LIN XINRU 임심여 1999.08.21 2018151133 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
LIN YI HAN 임이함 1996.02.12 2018150956 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
LIN YIJIE 임일걸 1997.07.25 2019150340 M 혜화관-415호 1 9 1310~1700
Lin Zih Yu 린즈위 1998.01.25 2018151038 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
LIU BINGJIE 유빙결 1991.11.03 2018150888 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
LIU CHENGJUN 유승준 1993.10.15 2019150053 M 혜화관-412호 2 6 0900~1300
LIU HAO 유호 2001.05.15 2018151306 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
LIU JIANYE 유건업 1999.01.28 2018151099 M 혜화관-603호 5 2 0900~1300
LIU JIAXU 유가욱 1999.03.20 2018151106 M 혜화관-424호 3 7 0900~1300
LIU JIN 유금 1996.07.08 2018150973 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
LIU JINGTONG 류정동 1997.04.28 2018151010 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
LIU JU YIN 유여은 1998.03.28 2019150256 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
LIU LEI 유뢰 1997.04.13 2019150335 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
LIU QI 유기 1995.09.12 2018150948 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
LIU SHUJIA 류서가 1999.01.16 2018151093 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
LIU WEIWEI 유미미 1995.12.17 2018151302 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
LIU XIAONAN 류소남 2001.03.26 2018151208 F 혜화관-134호 4 8 0900~1300
LIU XIAOSHUO 류소석 1998.04.21 2018151052 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
LIU XU 유욱 1993.11.22 2018150620 M 혜화관-442호 5 5 0900~1300
LIU XUXIANG 유서향 1997.08.19 2018151289 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
LIU YI 류의 1993.02.07 2018150193 M 혜화관-436호 4 1 0900~1300
LIU YIFAN 유일범 2000.06.02 2019150349 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
LIU YUMENG 유우맹 2001.11.29 2019150376 F 혜화관-413호 1 7 1310~1700
LIU YUN 유운 2000.10.16 2019150018 F 혜화관-414호 1 8 1310~1700
LIU ZEHUA 유택화 1996.01.08 2019150372 M 혜화관-405호 1 4 1310~1700
LO AN CHIEN 나안천 1999.07.24 2018150863 F 혜화관-637호 6 1 0900~1300
LO THI ANH VAN 로티안반 1999.09.02 2017151070 F 혜화관-639호 6 2 0900~1300
LU CHENGHAO 육성호 1991.06.13 2018150646 M 혜화관-442호 5 5 0900~1300
LU KEHAN 육가함 2001.06.19 2019150056 F 혜화관-422호 2 10 1310~1700
LU TIANYUAN 루티엔위엔 1996.01.05 2018150950 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
LUO YANG 라영 1996.03.06 2019150048 F 혜화관-414호 3 1 0900~1300
LUO YOUTIAN 티엔티엔 1998.02.01 2017150048 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
LUONG MY LINH 르엉미린 1995.01.15 2018150407 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300
LUONG THI NGOC ANH 루엉티녹안 1999.01.16 2017151017 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
LUU HONG HOA 르우홍화 2000.08.24 2018151184 F 혜화관-414호 3 1 0900~1300
LUU THI HUONG 루티후엉 2000.05.23 2019150104 F 혜화관-406호 2 5 0900~1300
LUU THI PHUOC HANG 르우티프억항 1998.12.21 2018151340 F 혜화관-414호 3 1 0900~1300
LUU THI THANH TAM 르우티탄떰 1994.03.18 2018150444 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
LUU THI THOM 르우티텀 1999.06.06 2018151462 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
LYU HAOZHE 여호철 1993.10.14 2019150055 M 혜화관-405호 2 4 0900~1300
LYU LINHENG 여린홍 1998.12.07 2018150159 M 혜화관-438호 4 3 0900~1300
LYU LUTAO 여옥도 1998.10.11 2019150023 M 혜화관-412호 2 6 0900~1300
LYU SONGYANG 려송양 1996.01.21 2018150644 F 혜화관-639호 6 2 0900~1300
MA HSIAO CHING 마소청 1999.07.29 2018150853 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
MA JIAJING 마가정 2000.10.17 2019150041 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
MA JING 마정 1996.05.08 2018151301 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
MA JING XIAO 마징시아오 1999.07.22 2019150269 F 혜화관-634호 5 4 0900~1300
MA RENJIE 마인첩 1995.06.17 2019150082 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
MA TIANYI 마천익 2000.12.03 2019150068 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
MA XIAOHAN 마소한 2000.03.22 2019150351 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
MA YAO 마요 1995.04.28 2018150203 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
MA YUEYI 마웨이 1996.03.31 2018150962 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
MAI THI DUNG 마이티둥 1996.12.01 2018150532 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
MAI THI HONG NGOC 마이티홍응억 1998.09.08 2018150777 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
MAI THI NGOC ANH 마이티녹안 2000.08.16 2018151389 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
MAI THI TO UYEN 마이티토우엔 1999.03.29 2018150411 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
MAI VAN CAM 마이반깜 1998.02.28 2018150533 M 혜화관-422호 3 5 0900~1300
MAI VAN DUNG 마이반융 1997.10.26 2018151027 M 혜화관-420호 2 8 1310~1700
MAI VAN KIEN 마이반키엔 2000.08.07 2019150288 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
MANNONOV SHERALI 만노노브 셰라리 1998.04.14 2018150019 M 혜화관-639호 6 2 0900~1300
MARIA IULIA COJOCARIU 마리아 1998.07.15 2019150277 F 혜화관-431호 3 10 0900~1300
MARINA CRISTINA TANASE 마리나 1998.12.22 2019150278 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
MENG FANNA 맹범나 1997.02.05 2018151308 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
MENG LU 몽로 1997.06.21 2019150371 F 혜화관-415호 1 9 1310~1700
MENG PEI 맹재이 1992.07.17 2018150637 F 혜화관-634호 5 4 0900~1300
MISA WATANABE 미사 와타나베 2000.10.10 2019150019 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
MIYAGAWA SEINA 미야가와 세이나 1995.03.07 2019150247 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
MO ZONGLIN 모종림 2000.06.10 2018150127 M 혜화관-138호 4 11 0900~1300
MORIKAWA SERINA 모리카와 세리나 2000.02.10 2019150250 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
MORITA AKIHISA 모리타 아키히사 1996.12.19 2019150249 M 혜화관-431호 3 10 0900~1300
NAMSRAISUREN TSENDPUREV 남스라이수렌 첸드푸레브 1994.04.03 2018150702 M 혜화관-603호 5 2 0900~1300
NGHIEM VIET CONG 응옘베트공 1991.06.22 2018150885 M 혜화관-414호 1 8 1310~1700
NGO BA NHAT 응오바낫 1995.01.26 2018150931 M 혜화관-414호 3 1 0900~1300
NGO DINH SINH 응오딘씬 1999.08.30 2017151143 M 혜화관-436호 4 1 0900~1300
NGO QUANG HOP 응오광헙 1999.10.10 2018151146 M 혜화관-138호 4 11 0900~1300
NGO QUANG SUN 응쾅선 1999.07.21 2018151471 M 혜화관-424호 3 7 0900~1300
NGO QUOC HOANG 응오국황 1996.09.02 2018151341 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
NGO THI NHAN 오티난 2000.10.08 2018151373 F 혜화관-431호 3 10 0900~1300
NGO THI NHUNG 오티웅 1997.12.18 2018150590 F 혜화관-134호 4 8 0900~1300
NGO THI THUY 응오티튀 1996.10.12 2018150400 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
NGO VAN DUNG 응오반융 1998.03.08 2018151044 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
NGO VAN LONG 오민용 1997.10.16 2017151180 M 혜화관-137호 4 10 0900~1300
NGOC THI HANG 응억티항 1993.10.28 2017151050 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
NGUY THI THUY 위티튀 2000.10.05 2019150244 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
NGUYEN ANH DUNG 응웬안둥 2000.12.10 2019150152 M 혜화관-428호 2 13 1310~1700
NGUYEN ANH QUOC 응웬안쿠억 1994.08.30 2018150324 M 혜화관-424호 3 7 0900~1300
NGUYEN ANH TUAN 응웬안툰 2000.12.06 2019150186 M 혜화관-415호 1 9 1310~1700
NGUYEN BAO VAN 응웬바오반 1999.02.10 2017151019 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
NGUYEN CHI TUNG 응웬치트엉 1994.09.24 2019150182 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
NGUYEN CONG LUC 응웬콩룩 1996.01.02 2019150103 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
NGUYEN DANG PHUC 응웬당푹 1995.12.07 2018151365 M 혜화관-431호 3 10 0900~1300
NGUYEN DANH KIEN 응웬단끼엔 1997.11.29 2018151032 M 혜화관-138호 4 11 0900~1300
NGUYEN DINH DAT 응웬딘닷 2000.08.31 2019150241 M 혜화관-405호 1 4 1310~1700
NGUYEN DINH HUYEN 응웬딩휀 1996.01.15 2018150952 M 혜화관-428호 2 13 1310~1700
NGUYEN DINH MINH 응웬딘민 1999.10.27 2017151131 M 혜화관-442호 5 5 0900~1300
NGUYEN DINH TRONG 응웬딩쩡 1998.07.27 2018151066 M 혜화관-402호 2 1 0900~1300
NGUYEN DUC CHIEN 응웬덕첸 1994.11.15 2017151096 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
NGUYEN DUC HOA 응웬덕호아 2000.10.10 2018151390 M 혜화관-125호 3 17 0900~1300
NGUYEN DUC HUY 응웬득휘 1999.01.07 2017151120 M 혜화관-431호 3 10 0900~1300
NGUYEN DUC NHUONG 응웬득느영 1992.09.20 2018150896 M 혜화관-423호 2 11 1310~1700
NGUYEN DUC PHU 응웬득푸 1999.04.01 2019150159 M 혜화관-420호 2 8 1310~1700
NGUYEN DUC THANH 응웬득탄 1997.11.10 2019150227 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
NGUYEN DUC TIEN 응웬득띠엔 1995.03.06 2018150934 M 혜화관-115호 3 13 0900~1300
NGUYEN DUC TRONG 응웬덕청 1998.04.10 2017151074 M 혜화관-634호 5 4 0900~1300
NGUYEN HAI BIEN 응웬하이볜 1998.07.05 2018151063 M 혜화관-431호 3 10 0900~1300
NGUYEN HAI DANG 응웬하이당 1992.12.23 2018150898 M 혜화관-420호 3 3 0900~1300
NGUYEN HOAI NAM 응웬화이남 2000.03.14 2019150128 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
NGUYEN HOANG YEN 응웬황옌 1994.09.27 2018151364 M 혜화관-423호 3 6 0900~1300
NGUYEN HONG HOA 응웬홍하 2000.09.15 2018151484 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
NGUYEN HONG SON 응웬홍손 1998.10.14 2017151069 M 혜화관-137호 4 10 0900~1300
NGUYEN HUONG GIANG 응웬흐양 2000.07.22 2018151179 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
NGUYEN HUONG GIANG 응웬흐엉짱 2000.10.01 2019150122 F 혜화관-405호 2 4 0900~1300
NGUYEN HUU DUNG 응웬흐우둥 1999.03.03 2018151428 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
NGUYEN HUU HA 응웬흐우하 1997.09.20 2018151343 M 혜화관-420호 3 3 0900~1300
NGUYEN HUU HIEU 응우엔후히에우 1999.11.01 2018150417 M 혜화관-634호 5 4 0900~1300
NGUYEN HUU HUAN 응웬흐우후안 1996.07.09 2018151463 M 혜화관-421호 3 4 0900~1300
NGUYEN HUU PHONG 응웬후퐁 2000.12.30 2019150169 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
NGUYEN HUU TIEN 응웬후띠엔 1997.12.24 2018150552 M 혜화관-634호 5 4 0900~1300
NGUYEN HUY HUNG 응웬후이훙 1999.04.26 2017151004 M 혜화관-436호 4 1 0900~1300
NGUYEN HUY TAI 응웬휘타이 2000.12.19 2019150133 M 혜화관-405호 1 4 1310~1700
NGUYEN HUY TU 응웬휘뚜 1995.01.09 2018150928 M 혜화관-415호 3 2 0900~1300
NGUYEN KHAC PHUOC 응웬칵프억 1994.04.01 2018151447 M 혜화관-415호 3 2 0900~1300
NGUYEN KHANH LINH 응웬칸링 1998.11.21 2018151083 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
NGUYEN LINH THUY 응웬린튀 1992.09.18 2018151363 F 혜화관-422호 2 10 1310~1700
NGUYEN LUU DUC 응웬루득 1998.08.14 2019150228 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
NGUYEN MAI HUONG 응웬마이흐엉 1999.06.12 2018151118 F 혜화관-134호 4 8 0900~1300
NGUYEN MAI HUONG 응웬마이흐엉 2000.07.01 2019150148 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
NGUYEN MAI PHUONG 응웬마이프엉 1995.07.10 2018150941 F 혜화관-138호 4 11 0900~1300
NGUYEN MINH HOA 응웬민화 2000.03.04 2019150146 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
NGUYEN MINH HOANG 응웬민호앙 1996.08.16 2018150769 M 혜화관-128호 4 6 0900~1300
NGUYEN NGOC ANH 응웬녹안 2000.10.07 2018151391 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
NGUYEN NGOC ANH 응웬응억안 1990.04.30 2018151394 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
NGUYEN NGOC CAM VAN 응웬녹캄반 2000.11.05 2019150215 F 혜화관-420호 2 8 1310~1700
NGUYEN NGOC HA 응웬응억하 1997.03.18 2018151445 M 혜화관-428호 2 13 1310~1700
NGUYEN NGOC THAI 응웬느억타이 1996.03.31 2018150773 M 혜화관-431호 3 10 0900~1300
NGUYEN NGOC TUAN 응웬녹뚜안 1998.11.21 2018151082 M 혜화관-420호 3 3 0900~1300
NGUYEN NHAT QUANG 응웬낫쿠엉 1997.03.28 2019150181 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
NGUYEN NHO HUY 응웬나휘 1999.05.12 2018151362 M 혜화관-412호 2 6 0900~1300
NGUYEN NHU MAI 응웬느마이 1997.12.01 2018151464 F 혜화관-420호 3 3 0900~1300
NGUYEN NHU VUONG 응웬누브엉 2000.01.06 2019150207 M 혜화관-438호 2 16 1310~1700
NGUYEN PHI LONG 응웬피롱 1998.12.23 2018151089 M 혜화관-428호 3 8 0900~1300
NGUYEN QUANG HUY 응웬쿤휘 2000.08.27 2019150165 M 혜화관-436호 2 14 1310~1700
NGUYEN QUANG KHANG 응우엔꽝캉 1998.03.31 2018150414 M 혜화관-136호 4 9 0900~1300
NGUYEN QUOC HIEU 응웬꾸억혜우 1993.09.25 2018150905 M 혜화관-122호 3 14 0900~1300
NGUYEN QUYEN NINH 응웬켄닌 2000.01.01 2019150191 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
NGUYEN THAI BINH DUONG 응웬타이빈두엉 1998.02.19 2017151054 M 혜화관-439호 4 4 0900~1300
NGUYEN THANH BINH 응웬탄빙 1992.07.14 2018150894 F 혜화관-125호 3 17 0900~1300
NGUYEN THANH XUAN 응웬탄쉔 1999.10.10 2018150271 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
NGUYEN THE ANH 응웬테안 1996.02.10 2018150955 M 혜화관-438호 4 3 0900~1300
NGUYEN THE HAI 응웬더하이 2000.06.18 2019150190 M 혜화관-413호 2 7 0900~1300
NGUYEN THE HUNG 응웬테흥 2000.12.18 2018151382 M 혜화관-434호 3 11 0900~1300
NGUYEN THE VO 응웬테버 1998.07.13 2018151401 M 혜화관-424호 2 12 1310~1700
NGUYEN THI BAO 응웬티바오 1999.04.10 2018151483 F 혜화관-420호 3 3 0900~1300
NGUYEN THI BICH 응웬티빅 1994.02.15 2018151344 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
NGUYEN THI BICH NGOC 응웬티빅응옥 2000.06.17 2019150172 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
NGUYEN THI CAM 응웬티깜 1996.04.17 2018150967 F 혜화관-428호 3 8 0900~1300
NGUYEN THI DINH 응웬티징 1992.02.16 2019150120 F 혜화관-134호 4 8 0900~1300
NGUYEN THI DUNG 응웬티융 1999.01.05 2018151092 F 혜화관-420호 3 3 0900~1300
NGUYEN THI DUYEN 응웬티뒤엔 1996.01.12 2018150740 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
NGUYEN THI HA MI 응웬티하미 1999.03.12 2018151361 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
NGUYEN THI HAI 응웬티하이 1999.01.05 2017151020 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
NGUYEN THI HAI AU 응웬티하이우 2000.07.23 2019150385 F 혜화관-405호 1 4 1310~1700
NGUYEN THI HAI YEN 응웬티하이엔 1999.04.22 2017151117 F 혜화관-406호 2 5 0900~1300
NGUYEN THI HANG 응웬티항 1999.09.18 2017151036 F 혜화관-138호 4 11 0900~1300
NGUYEN THI HANG 응엔티항 1990.06.29 2018150589 F 혜화관-404호 2 3 0900~1300
NGUYEN THI HANH 응웬티하엔 1995.06.04 2019150155 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
NGUYEN THI HAU 응웬티하우 1995.09.21 2019150166 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
NGUYEN THI HIEN 응웬티히엔 1999.02.01 2017151021 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
NGUYEN THI HIEN 응엔티히엔 1995.07.26 2018150309 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
NGUYEN THI HOA 응웬티화 1997.09.19 2018150749 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
NGUYEN THI HOA 응엔티호아 2000.10.15 2018151474 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
NGUYEN THI HOA 응웬티호아 2000.11.01 2019150167 F 혜화관-428호 2 13 1310~1700
NGUYEN THI HOAI ANH 응웬하안 1999.01.01 2019150388 F 혜화관-403호 1 2 1310~1700
NGUYEN THI HOANG DIEU 응웬티황디우 2000.08.18 2018151328 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
NGUYEN THI HUE 응웬티후에 2000.06.13 2019150206 F 혜화관-404호 2 3 0900~1300
NGUYEN THI HUONG 응웬티후엉 1994.03.26 2018150916 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
NGUYEN THI HUONG 응웬티흐엉 2000.02.16 2019150138 F 혜화관-404호 2 3 0900~1300
NGUYEN THI HUONG GIANG 응웬티황장 1999.11.30 2019150108 F 혜화관-423호 2 11 1310~1700
NGUYEN THI HUYEN 응웬티휀 1999.09.24 2018151142 F 혜화관-124호 3 16 0900~1300
NGUYEN THI HUYEN 응웬티후엔 1998.04.23 2018151345 F 혜화관-420호 2 8 1310~1700
NGUYEN THI HUYEN 응웬티후엔 1998.11.11 2019150110 F 혜화관-415호 1 9 1310~1700
NGUYEN THI KIEU VAN 응웬티케우반 1999.09.12 2017151039 F 혜화관-637호 6 1 0900~1300
NGUYEN THI KIM HOAN 응웬티킴환 2000.06.15 2019150242 F 혜화관-428호 2 13 1310~1700
NGUYEN THI KIM NGAN 응웬디김는 2000.08.21 2019150205 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
NGUYEN THI KIM NGAN 응웬디김난 2000.07.01 2019150214 F 혜화관-404호 2 3 0900~1300
NGUYEN THI KIM OANH 응웬티김완 2000.12.25 2019150109 F 혜화관-438호 2 16 1310~1700
NGUYEN THI KIM YEN 응웬티김엔 1995.03.02 2018150535 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
NGUYEN THI LAI 응웬티라이 1993.06.21 2018150743 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
NGUYEN THI LAN HUONG 응웬티란흐엉 1994.08.24 2018151359 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
NGUYEN THI LAN NHI 응웬티란나이 2000.05.10 2019150132 F 혜화관-405호 1 4 1310~1700
NGUYEN THI LINH 응웬티링 2000.08.29 2018151358 F 혜화관-125호 3 17 0900~1300
NGUYEN THI LINH 응웬티리느 2000.11.05 2019150193 F 혜화관-403호 2 2 0900~1300
NGUYEN THI LINH 응웬티링 2000.03.11 2019150200 F 혜화관-403호 2 2 0900~1300
NGUYEN THI LOAN 응웬티로안 1999.05.11 2017151132 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
NGUYEN THI LOAN 응웬티러안 1995.08.21 2018150554 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
NGUYEN THI LOAN 응엔티로안 1992.08.17 2018151357 F 혜화관-422호 2 10 1310~1700
NGUYEN THI MAI ANH 응웬티마이안 2000.01.03 2018151329 F 혜화관-414호 3 1 0900~1300
NGUYEN THI MAI LINH 응웬티마이린 1994.05.03 2018150742 F 혜화관-428호 3 8 0900~1300
NGUYEN THI MINH 응웬티민 2000.10.30 2019150224 F 혜화관-424호 2 12 1310~1700
NGUYEN THI MINH PHUONG 응웬티민프엉 1995.06.19 2018150940 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
NGUYEN THI MINH THUY 응웬티민튀 1994.06.12 2018150717 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
NGUYEN THI MY HANH 응웬티마이한 1997.09.21 2018151388 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
NGUYEN THI NGA 응웬티아 2000.11.20 2018151333 F 혜화관-125호 3 17 0900~1300
NGUYEN THI NGA 응엔티아 1998.09.20 2018151356 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
NGUYEN THI NGA 응웬티응아 1999.04.04 2018151417 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
NGUYEN THI NGOC HIEN 응웬티응억헨 1996.05.23 2018151402 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
NGUYEN THI NGOC HUYEN 응웬티녹후엔 1999.05.07 2018150447 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
NGUYEN THI NGOC HUYEN 응웬티응옥헨 1998.06.07 2018151059 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
NGUYEN THI NGOC HUYEN 응웬티응옥휀 2000.06.26 2018151171 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
NGUYEN THI NHAT HANG 응웬티낫항 1992.02.20 2019150179 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
Nguyen Thi Nhu Quynh 응웬티누퀸 1999.11.14 2017151166 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300
NGUYEN THI NHUNG 응웬티늉 1995.09.05 2019150164 F 혜화관-405호 2 4 0900~1300
NGUYEN THI NHUNG 응웬티능 2000.02.04 2019150184 F 혜화관-428호 2 13 1310~1700
NGUYEN THI PHUONG 응엔티프엉 1998.11.16 2018150580 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
NGUYEN THI PHUONG OANH 응웬티프엉완 1995.05.02 2018151430 F 혜화관-438호 2 16 1310~1700
NGUYEN THI PHUONG THAO 응웬티푸엉타오 1999.03.28 2017151025 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
NGUYEN THI QUYEN 응웬티구연 1996.10.02 2019150163 F 혜화관-412호 2 6 0900~1300
NGUYEN THI SUONG 응웬티스엉 1998.02.11 2018151446 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
NGUYEN THI TAM 응엔티담 1998.04.28 2018151053 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
NGUYEN THI THANH NHAN 웬티타니안 1999.07.10 2018150449 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
NGUYEN THI THAO 응웬티타오 1996.02.28 2017151089 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
NGUYEN THI THAO 응엔티타오 1999.01.28 2018151100 F 혜화관-125호 3 17 0900~1300
NGUYEN THI THOA 응웬티터아 2000.02.27 2018151385 F 혜화관-431호 3 10 0900~1300
NGUYEN THI THU 응웬티투 1997.09.16 2018151023 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
NGUYEN THI THU THUY 응웬티투튀 1998.10.25 2018150783 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
NGUYEN THI THUY DUONG 응웬티튀즈엉 1999.07.25 2019150121 F 혜화관-405호 2 4 0900~1300
NGUYEN THI THUY HUONG 응웬디튀흐엉 1995.08.02 2019150213 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
NGUYEN THI THUY LINH 응웬티투이링 1997.01.21 2018151381 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
NGUYEN THI THUY NGAN 응웬티튀응안 1992.06.30 2018150893 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
NGUYEN THI TRA 응웬티트라 2000.03.25 2018151334 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
NGUYEN THI TRANG 응웬티장 1999.10.10 2018151432 F 혜화관-412호 1 6 1310~1700
NGUYEN THI TUOI 응웬티토이 2000.06.09 2019150233 F 혜화관-438호 2 16 1310~1700
NGUYEN THI VAN ANH 응웬티벤안 2000.11.22 2019150151 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
NGUYEN THI VAN ANH 응웬티반은 1997.08.25 2019150168 F 혜화관-413호 1 7 1310~1700
NGUYEN THI VUONG 응웬디브엉 1999.03.03 2019150176 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
NGUYEN THO HUYNH 응웬터휜 1993.02.11 2018150899 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
NGUYEN THU PHUONG 응우엔투프엉 1999.10.28 2018150434 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
NGUYEN THU VINH 응웬투빈 1999.12.13 2018150539 M 혜화관-132호 4 7 0900~1300
NGUYEN THUY HANG 응웬튀항 1999.01.06 2017151128 F 혜화관-637호 6 1 0900~1300
NGUYEN THUY NGAN 응웬튀응안 1999.09.26 2018150272 F 혜화관-134호 4 8 0900~1300
NGUYEN THUY TIEN 응웬튀띠엔 2000.03.30 2018151467 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
NGUYEN THUY TRANG 응웬튀트랑 1994.12.24 2018150318 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
NGUYEN TIEN DUNG 응웬띠엔융 1999.01.20 2018151403 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
NGUYEN TIEN LINH 응웬띠엔링 1999.09.14 2018151138 M 혜화관-403호 2 2 0900~1300
NGUYEN TIEN OAI 응웬티엔와이 1996.09.30 2018150736 M 혜화관-132호 4 7 0900~1300
NGUYEN TIEN QUANG 응웬틴꽝 2000.03.07 2018151335 M 혜화관-406호 2 5 0900~1300
NGUYEN TIEN THO 응웬텐터 2000.07.25 2019150111 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
NGUYEN TRAN NHU QUYNH 응웬짠느뀐 2000.03.04 2018151160 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
NGUYEN TRINH MINH THU 응웬찐민투 2000.11.10 2018151197 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
NGUYEN TRONG LINH 응웬트롱린 1999.03.08 2018150486 M 혜화관-134호 4 8 0900~1300
NGUYEN TRONG LUONG 응웬트롱르엉 1999.12.07 2018150784 M 혜화관-415호 3 2 0900~1300
NGUYEN TRUNG DUC 응웬쭝득 1996.05.25 2018150969 M 혜화관-430호 3 9 0900~1300
NGUYEN TRUNG DUNG 응웬트렁드엉 2000.06.27 2018151475 M 혜화관-406호 2 5 0900~1300
NGUYEN TRUNG HIEU 응웬트렁헨 2000.06.10 2018151392 M 혜화관-122호 3 14 0900~1300
NGUYEN TRUNG LONG 응웬트렁렁 1998.10.17 2018150273 M 혜화관-125호 3 17 0900~1300
NGUYEN TRUNG PHONG 응웬쭝퐁 1999.02.26 2018151129 M 혜화관-420호 2 8 1310~1700
NGUYEN TRUONG DUY 응웬쯔엉쥐 1996.07.25 2018150808 M 혜화관-424호 2 12 1310~1700
NGUYEN TUAN ANH 응웬뚜안안 1995.03.22 2018150718 M 혜화관-430호 3 9 0900~1300
NGUYEN TUAN ANH 응웬뚜언안 1997.12.16 2018151035 M 혜화관-438호 2 16 1310~1700
NGUYEN TUAN ANH 응웬툰안 2000.01.23 2019150210 M 혜화관-405호 2 4 0900~1300
NGUYEN TUAN DAT 응웬툰닷 1999.01.07 2019150129 M 혜화관-414호 1 8 1310~1700
NGUYEN TUAN DUC 응웬뚜안득 1998.10.06 2018151076 M 혜화관-415호 1 9 1310~1700
NGUYEN TUAN THANH 응웬뚜안탄 1998.09.21 2018151088 M 혜화관-132호 4 7 0900~1300
NGUYEN VAN CHUNG 응웬반충 2000.03.13 2019150201 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
NGUYEN VAN DAT 응웬반닷 1998.06.18 2017150831 M 혜화관-601호 5 1 0900~1300
NGUYEN VAN DONG 응웬반동 1997.07.03 2018150507 M 혜화관-128호 4 6 0900~1300
NGUYEN VAN HIEP 응웬반혭 1999.04.16 2018151111 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
NGUYEN VAN HIEU 응웬반히에우 1994.03.18 2018151346 M 혜화관-436호 2 14 1310~1700
NGUYEN VAN HOANG 응웬반황 1996.01.04 2018150513 M 혜화관-434호 3 11 0900~1300
NGUYEN VAN KHANG 응웬반캉 1990.05.13 2017151027 M 혜화관-601호 5 1 0900~1300
NGUYEN VAN KHIEM 응웬반키엠 1999.11.07 2017151118 M 혜화관-436호 4 1 0900~1300
NGUYEN VAN KHIEN 응웬반키엔 1999.11.25 2018150317 M 혜화관-138호 4 11 0900~1300
NGUYEN VAN NGA 응웬반응아 1994.10.10 2018150594 M 혜화관-136호 4 9 0900~1300
NGUYEN VAN PHAP 응웬반팝 1993.03.20 2019150180 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
NGUYEN VAN PHUC 응반푹 1990.10.08 2018150882 M 혜화관-431호 3 10 0900~1300
NGUYEN VAN PHUONG 응웬반프엉 2000.12.14 2019150161 M 혜화관-424호 2 12 1310~1700
NGUYEN VAN QUOC 응웬반꾸억 2000.09.07 2019150131 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
NGUYEN VAN QUYET 응웬반웨드 1997.03.30 2018151006 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
NGUYEN VAN SON 응웬반선 1999.01.21 2018151096 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
NGUYEN VAN SON 응웬벤산 2000.11.20 2019150225 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
NGUYEN VAN TAI 응웬벤타이 2000.07.14 2019150106 M 혜화관-406호 2 5 0900~1300
NGUYEN VAN THAO 응웬벤타오 2000.10.07 2019150237 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
NGUYEN VAN THE 응웬반테 1998.08.28 2017151101 M 혜화관-424호 3 7 0900~1300
Nguyen Van Toan 응웬반토안 1997.09.02 2017151182 M 혜화관-132호 4 7 0900~1300
NGUYEN VAN TOT 응웬반톳 1999.12.18 2018151330 M 혜화관-415호 3 2 0900~1300
NGUYEN VAN TRUONG 응웬반쯔엉 1998.12.06 2018151347 M 혜화관-438호 2 16 1310~1700
NGUYEN VAN TUAN 응웬반퇀 1999.03.09 2018150260 M 혜화관-437호 4 2 0900~1300
NGUYEN VAN TUNG 응웬반둥 1996.03.24 2017151168 M 혜화관-438호 4 3 0900~1300
NGUYEN VAN TUNG 응웬반텅 2000.03.29 2019150125 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
NGUYEN VAN VINH 응웬반빈 1999.02.10 2018150382 M 혜화관-414호 3 1 0900~1300
NGUYEN VIET ANH 응웬베트아잉 1998.09.15 2018151072 M 혜화관-421호 2 9 1310~1700
NGUYEN VIET DU 응웬빗두 1998.12.13 2018150560 M 혜화관-124호 3 16 0900~1300
NGUYEN VIET NGHIA 응웬비엣니아 1992.02.10 2018150291 M 혜화관-404호 2 3 0900~1300
NGUYEN XUAN HOAN 응웬쑤안환 1998.09.20 2018151073 M 혜화관-422호 3 5 0900~1300
NGUYEN XUAN THIEN 응웬수안티엔 1997.01.14 2018150721 M 혜화관-431호 3 10 0900~1300
NGUYEN XUAN TRUONG 응웬쉔즈엉 1995.08.01 2018150562 M 혜화관-428호 3 8 0900~1300
NGUYEN XUAN TUAN ANH 응웬신탄안 2000.12.01 2019150160 M 혜화관-421호 2 9 1310~1700
NHU THI QUYNH TRANG 누티칸짱 1999.08.29 2019150112 F 혜화관-404호 2 3 0900~1300
NING BOWEN 닝박문 2001.12.19 2018151255 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
NOBUTA KAHO 노부타카호 1997.06.30 2018151016 F 혜화관-639호 6 2 0900~1300
NONG THI HOA 농티호아 2000.09.26 2019150140 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
OTGONTSETSEG GANBOLD 어트겅체첵 1991.02.27 2019150246 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
PAN TONG 판동 1995.10.24 2018150625 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
PAN XIAOKAI 반소개 2000.12.03 2019150042 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
PEI QINWEN 배친문 1995.09.20 2018150612 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
PENG MIANLIN 팽면림 1999.07.12 2018151126 M 혜화관-124호 3 16 0900~1300
PHAM ANH HOANG 팜안하앙 2000.07.19 2019150171 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
PHAM ANH TU 팜안두 1999.12.26 2018150833 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
PHAM KIM CUC 팜김국 1999.05.25 2018151375 F 혜화관-124호 3 16 0900~1300
PHAM NGOC TAI 팜응옥따이 1999.07.20 2018150435 M 혜화관-139호 4 12 0900~1300
PHAM PHUONG ANH 팜풍안 2000.10.25 2019150243 F 혜화관-125호 3 17 0900~1300
PHAM QUANG HUY 팜꽝휘 1999.07.10 2018150729 M 혜화관-139호 4 12 0900~1300
PHAM QUANG THANG 팜꽝탕 1998.11.30 2018150830 M 혜화관-414호 3 1 0900~1300
PHAM THI CUC 팜티꾹 2000.09.30 2019150147 F 혜화관-412호 2 6 0900~1300
PHAM THI DUYEN 팜티옌 2000.05.30 2018151169 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
PHAM THI HANH 팜티한 1999.02.10 2018151101 F 혜화관-414호 1 8 1310~1700
PHAM THI LAN 팜티란 1999.06.13 2018150572 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
PHAM THI LIEN 팜티리엔 1997.10.10 2019150114 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
PHAM THI MAI HUONG 팜티마이흐엉 1999.01.23 2017151157 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
PHAM THI MINH 팜티민 1998.09.19 2018150547 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
PHAM THI NGA 팜티응아 1996.11.06 2018150540 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
PHAM THI NGOC 팜티응옥 2000.01.26 2018151377 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
PHAM THI NGOC ANH 팜티응억안 1999.06.13 2018151395 F 혜화관-438호 2 16 1310~1700
PHAM THI THANH THAI 팜티탄타 1999.06.20 2019150238 F 혜화관-405호 2 4 0900~1300
PHAM THI THU HA 팜티투하 1996.03.18 2018150961 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
PHAM THI THU THUY 팜티투튀 2000.03.18 2018151418 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
PHAM THI THUAN 팜티툰 1993.07.30 2019150116 F 혜화관-437호 2 15 1310~1700
PHAM THI THUY TRANG 팜티튀짱 2000.07.13 2018151178 F 혜화관-123호 3 15 0900~1300
PHAM TIEN ANH 팜티엔안 1999.11.14 2018150733 M 혜화관-438호 2 16 1310~1700
PHAM VAN BACH 팜반박 1998.01.29 2019150118 M 혜화관-414호 1 8 1310~1700
PHAM VAN BIEN 팜반빈 1997.07.14 2018151352 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
PHAM VAN DUNG 팜반중 1994.12.01 2018150563 M 혜화관-403호 2 2 0900~1300
PHAM VAN PHU 팜반푸 1999.08.19 2018150581 M 혜화관-439호 4 4 0900~1300
PHAM VAN TU 팜반뚜 1998.07.02 2018151061 M 혜화관-420호 2 8 1310~1700
PHAM VIET HOANG 팜비엣호앙 1998.12.01 2017150832 M 혜화관-443호 5 6 0900~1300
PHAN CONG LONG 판콩렁 2000.09.05 2019150170 M 혜화관-405호 1 4 1310~1700
PHAN HA MY 판하미 1998.02.13 2018150778 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
PHAN HOANG HIEP 판황헵 1994.03.19 2018151436 M 혜화관-406호 2 5 0900~1300
PHAN KHANH LINH 판칸린 1999.01.18 2019150192 F 혜화관-420호 2 8 1310~1700
PHAN SONG 판성 1995.08.27 2018150494 M 혜화관-430호 3 9 0900~1300
PHAN THANH NHAN 판탄난 1999.08.16 2017151068 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
PHAN THI HOANG ANH 판티호앙안 1998.06.15 2017151098 F 혜화관-134호 4 8 0900~1300
PHAN THI LAN 팜티란 1995.04.20 2018150936 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
PHAN VAN HAI 판반하이 1998.01.27 2018150457 M 혜화관-422호 3 5 0900~1300
PHAN VAN HUNG 판반훙 1997.05.17 2018150500 M 혜화관-439호 4 4 0900~1300
PHAN VAN HUNG 판반흐엉 1999.04.24 2018151336 M 혜화관-423호 3 6 0900~1300
PHAN VAN LUAN 판반롼 1996.09.06 2018150314 M 혜화관-428호 3 8 0900~1300
PHAN VAN MANH 판반만 1996.08.05 2018151405 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
PHAN VAN TRUONG 판반쯔엉 2000.01.01 2019150235 M 혜화관-438호 2 16 1310~1700
PHULAYKHAW PHRA RANGSUN 랑산스님 1990.09.01 2018151259 M 혜화관-424호 2 12 1310~1700
PHUNG THI BICH HIEP 프엉티비헤 1998.09.26 2019150119 F 혜화관-423호 2 11 1310~1700
PHUNG THI THUY DUNG 풍티튀둥 1999.09.20 2017151113 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
PHUNG VAN TOAN 프엉반투안 2000.06.07 2019150286 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
PHUONG QUANG NINH 프엉꾸앙닝 1999.09.23 2018151141 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
QI WEI 청유 1997.11.27 2019150315 F 혜화관-424호 2 12 1310~1700
QIN JINGWEN 담정문 1996.04.13 2018150965 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
QIN SIYU 친시우 1992.11.02 2018150647 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
QIN WEIHAO 진위호 2000.12.10 2019150330 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
QIN XUYI 진욱의 1990.02.03 2018151298 F 혜화관-438호 2 16 1310~1700
QU CHENGLONG 곡정용 1999.05.16 2018150642 M 혜화관-601호 5 1 0900~1300
REN KEXIN 임가흔 1997.08.25 2018150660 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
REN MENGKE 임맹가 2001.06.29 2018150851 F 혜화관-138호 4 11 0900~1300
REN QIANYING 임천영 1996.11.12 2019150013 F 혜화관-438호 2 16 1310~1700
REN YUQIAN 임옥천 1996.10.08 2019150032 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
RUAN XINGHUA 원흥화 2000.02.27 2018151159 M 혜화관-420호 2 8 1310~1700
SATHIANTANASET ARPAWAN 새티안타나세트 아파원 1991.04.11 2018150027 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
SATO SHIORI 사토 시오리 1999.05.01 2019150252 F 혜화관-428호 3 8 0900~1300
SHAO MENGYAN 소몽연 1997.01.30 2018151281 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
SHAO XILIN 소시림 2001.10.22 2019150087 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
SHEN YIXUAN 신일훤 1992.03.16 2019150338 M 혜화관-415호 1 9 1310~1700
SHI CHENGYOU 시정우 2000.05.29 2019150031 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
SHI HAO 시호 1995.08.23 2019150323 M 혜화관-414호 1 8 1310~1700
SHI JIANGYIFAN 석강봄 1995.10.25 2018151244 F 혜화관-634호 5 4 0900~1300
SHI LUYAO 사루요 1999.10.10 2019150094 F 혜화관-405호 1 4 1310~1700
SHI ZHAOLONG 사조룡 1998.02.28 2019150025 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
SHI ZIYAN 석자연 1999.03.23 2018150844 F 혜화관-138호 4 11 0900~1300
SONG HUANHUAN 송환환 1997.09.09 2018151021 M 혜화관-428호 3 8 0900~1300
SONG SING ZU 송신루 1996.04.02 2019150381 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
SONG YANJI 송연길 1996.09.06 2018151231 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
SU LIN 소림 1997.03.02 2018150845 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
SU RUICHENG 소서정 1999.09.05 2018151136 M 혜화관-134호 4 8 0900~1300
SU SHAOXUAN 소소헌 1997.01.15 2019150336 M 혜화관-414호 1 8 1310~1700
SUN LU 손로 2000.10.13 2018151193 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
SUN YIMING 손일명 1999.08.28 2019150072 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
SUNG HERNG YU 송형욱 1988.11.08 2019150326 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
TA THI BICH NGOC 타티빅응억 1999.06.17 2017151104 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
TA THI THUY VAN 타티튀반 2000.04.06 2019150183 F 혜화관-423호 2 11 1310~1700
TAKAHASHI RIKU 다카하시 리쿠 2000.02.23 2019150300 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
TAKI MANAMI 다키 마나미 1998.01.18 2019150297 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
TAN SHUAI 담수 2000.03.26 2019150040 M 혜화관-423호 2 11 1310~1700
TANAPOP MISS NIPAPORN 니파폰 1986.08.17 2018150876 F 혜화관-431호 3 10 0900~1300
TANG HANQI 당한기 2000.05.19 2018151322 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
TANG HUU DON 탕후똔 1998.10.12 2017151007 M 혜화관-603호 5 2 0900~1300
TANG JUNLING 당준령 2000.07.30 2018151181 F 혜화관-428호 2 13 1310~1700
TANG LILI 당리리 1998.02.14 2019150350 F 혜화관-404호 1 3 1310~1700
TANG LIN 탕린 1996.11.14 2018150990 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
TANG YUNLIN 탕운림 1999.02.11 2019150095 F 혜화관-428호 2 13 1310~1700
TANIMOTO HARUNA 다니모토 하루나 1998.04.07 2019150291 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
THAI HUU NGOC 타이후녹 1999.12.14 2018151450 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
THAI THI NGOC QUY 타이티응옥귀 1992.02.05 2018150890 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
THAN THI THAO 탄티타오 1993.07.25 2018150791 F 혜화관-428호 3 8 0900~1300
THAN XUAN THUONG 탄신트엉 2000.04.09 2019150137 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
TIAN GE 전가 1995.02.10 2019150097 F 혜화관-403호 2 2 0900~1300
TIAN YILIN 전예림 2001.05.08 2018151211 M 혜화관-438호 4 3 0900~1300
TIAN YIYANG 전혁양 1999.10.18 2018150685 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
TONG GUOQING 동국경 2000.02.03 2018151312 M 혜화관-434호 3 11 0900~1300
TONG HUONG LY 통흐엉리 1998.08.16 2018150577 F 혜화관-603호 5 2 0900~1300
TONG THI TRANG 동티짱 1998.02.02 2018150727 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
TONG XINYANG 동흔양 2001.12.28 2019150039 M 혜화관-424호 2 12 1310~1700
TRAN ANH THU 짠안트 1998.02.28 2018151465 F 혜화관-415호 3 2 0900~1300
TRAN ANH TUAN 짠안투안 1998.04.03 2018151047 M 혜화관-423호 2 11 1310~1700
TRAN ANH TUAN 짠안뚜안 1995.09.27 2018151406 M 혜화관-423호 3 6 0900~1300
TRAN DINH DUNG 짠딩둥 1995.09.29 2018151348 M 혜화관-413호 2 7 0900~1300
TRAN DOAN THANG 짠단탕 1996.10.02 2019150216 M 혜화관-404호 2 3 0900~1300
TRAN DUY VU 짠뒤부 1994.05.07 2018150335 M 혜화관-603호 5 2 0900~1300
TRAN HOANG VIET 짠황비엣 1999.01.30 2018151331 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
TRAN HUU BANG 짠후방 1999.11.18 2017151030 M 혜화관-603호 5 2 0900~1300
TRAN LE THUY HANG 짠레튀항 1999.12.20 2018150259 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
TRAN MANH CUONG 짠만쿠엉 1997.05.01 2018150501 M 혜화관-603호 5 2 0900~1300
TRAN MINH NGOC 짠민응억 1997.03.15 2018150406 F 혜화관-639호 6 2 0900~1300
TRAN NGOC KIEN 짠녹켄 1995.05.23 2018151350 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
TRAN NGOC QUAN 잔응옥권 2000.09.19 2018151380 M 혜화관-406호 2 5 0900~1300
TRAN NHAN QUANG 짠느안꾸앙 1999.06.03 2018151116 M 혜화관-115호 3 13 0900~1300
TRAN NHU QUYNH 짠느낀 1998.05.02 2018151466 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
TRAN QUANG ANH 찬광안 1999.01.10 2017151031 M 혜화관-128호 4 6 0900~1300
TRAN QUANG DAT 짠광닷 1997.06.03 2018151438 M 혜화관-412호 2 6 0900~1300
TRAN QUANG DUONG 짠촹두엉 1998.06.01 2018150289 M 혜화관-420호 3 3 0900~1300
TRAN QUANG TRUONG 짠광쯔엉 2000.06.05 2019150209 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
TRAN QUI DON 짠꾸이돈 1999.01.01 2018150587 M 혜화관-637호 6 1 0900~1300
TRAN QUOC CHIEN 짠꾸억치엔 1996.08.05 2018150977 M 혜화관-405호 2 4 0900~1300
TRAN THI HANG 짠티항 1999.12.02 2017151040 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
TRAN THI HONG THU 짠티항투 1996.09.26 2018151481 F 혜화관-428호 3 8 0900~1300
TRAN THI HUE 짠티후에 1994.01.05 2018150823 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
TRAN THI HUYEN 짠티후옌 1998.10.22 2018150481 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
TRAN THI KIEU VAN 짠티케반 1998.09.01 2017151115 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
TRAN THI KIM DUNG 짠티김동 1995.01.23 2019150001 F 혜화관-405호 2 4 0900~1300
TRAN THI LAN 짠티란 1999.05.09 2017151045 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
Tran Thi Lan Chinh 짠티란친 1999.07.11 2018150280 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300
TRAN THI LIEN 짠티리엔 1992.12.12 2018150719 F 혜화관-123호 3 15 0900~1300
TRAN THI MEN 짠티멘 1998.02.27 2018150723 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
TRAN THI PHUONG 짠티푸엉 1999.01.06 2017151052 F 혜화관-415호 3 2 0900~1300
TRAN THI PHUONG ANH 짠티펑안 2000.09.05 2019150387 F 혜화관-404호 1 3 1310~1700
TRAN THI PHUONG HA 짠티프엉하 2000.01.05 2018151469 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
TRAN THI THANH 짠티탄 1999.04.17 2018151112 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
TRAN THI THU 짠티트 1996.08.21 2018150308 F 혜화관-420호 3 3 0900~1300
TRAN THI THU 짠티투 1994.02.28 2018150912 F 혜화관-138호 4 11 0900~1300
TRAN THI THUC NHU 짠티툭노 2000.10.20 2019150002 F 혜화관-420호 3 3 0900~1300
TRAN THI THUY 짠티튀 2000.06.12 2018151337 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
TRAN THI THUY LINH 짠티튀링 1994.11.27 2018150564 F 혜화관-124호 3 16 0900~1300
TRAN THI UT 짠티웃 1995.02.02 2017151032 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
TRAN THI VAN ANH 짠티반안 1995.10.26 2018151408 F 혜화관-414호 3 1 0900~1300
TRAN THI VUI 짠티뷔 1996.05.17 2018150522 F 혜화관-125호 3 17 0900~1300
TRAN THI XUAN 짠티쑤안 1996.04.11 2018150964 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
TRAN VAN AN 짠반안 1998.05.09 2017151146 M 혜화관-137호 4 10 0900~1300
TRAN VAN AN 짠벤안 2000.09.10 2019150197 M 혜화관-402호 2 1 0900~1300
TRAN VAN CHANH 짠반창 1998.06.10 2018150418 M 혜화관-128호 4 6 0900~1300
TRAN VAN DUONG 짠반두엉 1993.03.01 2018150337 M 혜화관-134호 4 8 0900~1300
TRAN VAN HAI 짠반하이 1993.03.17 2018150900 M 혜화관-424호 3 7 0900~1300
TRAN VAN HUNG 찬반흥 1995.09.15 2018150465 M 혜화관-137호 4 10 0900~1300
TRAN VAN LE 짠반레 1994.12.04 2018150339 M 혜화관-440호 4 5 0900~1300
TRAN VAN MINH 짠반민 1993.06.18 2018150802 M 혜화관-415호 3 2 0900~1300
TRAN VAN SON 짠반선 2000.01.25 2019150189 M 혜화관-413호 1 7 1310~1700
TRAN VAN TUAN 잔반두안 2000.11.17 2018151378 M 혜화관-415호 3 2 0900~1300
TRIEU THI DIEM VY 처은비 1999.06.28 2018150301 F 혜화관-637호 6 1 0900~1300
TRIEU THI THUY LINH 쩌우티튀링 1997.02.11 2018151393 F 혜화관-405호 1 4 1310~1700
TRINH MY DUYEN 트린마이두엔 1999.03.28 2018151473 F 혜화관-428호 3 8 0900~1300
TRINH THI HUONG LY 쯔린디훙리 2000.11.11 2019150231 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
TRINH THI THANH 쯔린티탄 2000.11.29 2019150113 F 혜화관-406호 1 5 1310~1700
TRINH XUAN VAN 찐쉰반 2000.07.15 2019150124 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
TRUONG THI GIANG 쯔엉티양 1994.10.23 2018150926 F 혜화관-420호 2 8 1310~1700
TRUONG THI KIM CHI 쯔엉디킴지 1999.02.10 2019150198 F 혜화관-423호 2 11 1310~1700
TRUONG THI KIM OANH 쯔엉티김완 1996.11.10 2018150989 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
TRUONG THI PHUOC 트렁티푹 1999.07.21 2017151038 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
TRUONG THI QUYNH 쯔엉디뀐 1995.06.20 2019150226 F 혜화관-403호 2 2 0900~1300
TSAI HSIN YI 채형의 1990.12.05 2019150328 F 혜화관-420호 3 3 0900~1300
TSERENTOGTOKH PUREVTSEDEV 푸릅체데브 1994.03.17 2018151228 M 혜화관-402호 2 1 0900~1300
TU VAN BIEN 드 반 비엔 1997.02.12 2018150468 M 혜화관-125호 3 17 0900~1300
VI KIM OANH 비킴와잉 2000.01.03 2019150139 F 혜화관-423호 2 11 1310~1700
VO DO 버도 1998.04.23 2018150470 M 혜화관-137호 4 10 0900~1300
VO THI HIEN 보티히엔 1999.06.27 2017151055 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
VO THI SAU 보티사우 1997.08.12 2018150731 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
VO THI THUY 보티튀 1996.05.08 2018150753 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
VO VAN DUY 보반두이 1998.12.20 2017151000 M 혜화관-421호 3 4 0900~1300
VO VAN NAM 보반남 1996.08.30 2018150979 M 혜화관-404호 2 3 0900~1300
VO VAN TUAN 보반뚜안 1996.11.10 2018150988 M 혜화관-436호 2 14 1310~1700
Vu Cong Binh 부콩빈 1999.02.01 2017151173 M 혜화관-434호 3 11 0900~1300
VU DINH CU 부딘그 2000.02.19 2019150144 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
VU DINH VINH 부딘빈 2000.07.06 2018151476 M 혜화관-406호 2 5 0900~1300
Vu Duc Anh 부덕안 1999.11.28 2018150281 M 혜화관-603호 5 2 0900~1300
VU HONG HIEU 부홍헤우 1999.04.12 2017151085 M 혜화관-132호 4 7 0900~1300
VU MANH CUONG 부만꾸엉 1998.09.03 2018151410 M 혜화관-438호 2 16 1310~1700
VU MINH HIEU 부민히에우 1999.06.07 2017151139 M 혜화관-423호 3 6 0900~1300
VU NGUYEN THANG 부응웬탕 1992.10.20 2018151449 M 혜화관-414호 1 8 1310~1700
VU QUANG HUNG 부광훙 1996.09.18 2018150982 M 혜화관-423호 3 6 0900~1300
VU QUANG TUNG 부꽝뚱 1999.10.15 2018150772 M 혜화관-128호 4 6 0900~1300
VU QUOC CUONG 부궉끄엉 2000.03.24 2018151164 M 혜화관-420호 3 3 0900~1300
VU THANH HUONG 부탄흐엉 1999.06.27 2018151122 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
VU THANH NHA 부탄느아 1997.10.21 2018151419 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
Vu The Vinh 부테빈 1996.08.26 2017151174 M 혜화관-442호 5 5 0900~1300
VU THI ANH 부티안 2000.09.12 2019150162 F 혜화관-414호 1 8 1310~1700
VU THI ANH 부티아이 2000.04.27 2019150217 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
VU THI ANH TUYET 부티안투엣 2000.11.18 2018151477 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
VU THI DUYEN 부티두엔 1999.12.23 2017151081 F 혜화관-637호 6 1 0900~1300
VU THI HANH 부티한 1991.04.09 2018150524 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
VU THI HAU 부티하우 1993.06.08 2018150376 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
VU THI HOA 부디화 1998.09.15 2019150204 F 혜화관-412호 2 6 0900~1300
VU THI HOAI 부티호아이 1997.11.08 2017150833 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300
VU THI HUE 부티후에 1995.11.21 2018150599 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
VU THI KHANH HOA 부티크안화 2000.05.19 2019150208 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
VU THI LOAN 부티로안 2000.06.27 2019150196 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
VU THI NHIEN 부티느헨 1999.04.06 2019150135 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
VU THI THANH TAM 부디탄탐 1992.12.09 2019150153 F 혜화관-406호 2 5 0900~1300
VU THI VAN ANH 부디반안 1999.08.16 2019150199 F 혜화관-437호 2 15 1310~1700
VU THUY HANG 부튀항 2000.07.07 2018151468 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
VU VAN DUC 부반덕 1998.10.29 2018150336 M 혜화관-439호 4 4 0900~1300
VU VAN DUC 부반득 1999.07.19 2019150117 M 혜화관-415호 1 9 1310~1700
VU VAN HAI 부반하이 2000.02.02 2019150218 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
VU VAN TRUONG 부반즈엉 2000.11.30 2018151384 M 혜화관-414호 3 1 0900~1300
VUONG QUOC HUNG 프엉꾸억훙 1998.05.05 2018150591 M 혜화관-138호 4 11 0900~1300
VUONG THI THUY 부엉티튀 1997.10.06 2017151051 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
VUONG THI THUY 브엉티투이 2000.02.24 2019150236 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
WANG CHUNHUA 왕춘화 1995.08.06 2019150313 F 혜화관-415호 1 9 1310~1700
WANG CHUNYANG 왕춘양 1994.03.09 2018150629 M 혜화관-125호 3 17 0900~1300
WANG DAN 왕단 1996.06.20 2019150027 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
WANG FEI 왕비 1999.06.29 2019150344 F 혜화관-403호 1 2 1310~1700
WANG GUOHUA 왕국화 2000.05.18 2019150100 M 혜화관-415호 1 9 1310~1700
WANG HANZHOU 왕한주 2001.05.10 2018150834 M 혜화관-422호 2 10 1310~1700
WANG HONGYU 왕홍우 1994.08.03 2019150051 M 혜화관-412호 2 6 0900~1300
WANG LIHUI 왕이휘 1986.09.06 2017150384 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
WANG LINGSHUANG 왕영상 2000.06.26 2018151170 F 혜화관-123호 3 15 0900~1300
WANG MENG 왕맹 2001.05.17 2018150608 F 혜화관-603호 5 2 0900~1300
WANG MINYU 왕민우 2000.08.30 2019150046 F 혜화관-406호 2 5 0900~1300
WANG QIMING 왕치밍 1999.05.11 2019150060 M 혜화관-428호 3 8 0900~1300
WANG RAN 왕연 1995.08.19 2018150632 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
WANG SHUAI 왕수 1995.08.10 2018150129 M 혜화관-640호 6 3 0900~1300
WANG SHULEI 왕서뢰 2000.11.01 2018151195 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
WANG SHURUI 왕서예 2000.11.01 2018151196 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
WANG SILI 왕쓰이 2000.10.24 2018151194 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
WANG TING 왕정 1997.08.07 2018151278 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
WANG WEIYAN 왕유연 1995.03.03 2018150933 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
WANG XIAOMIN 왕효민 1998.11.28 2018151250 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
WANG XUE 왕설 1990.04.18 2018150668 F 혜화관-420호 2 8 1310~1700
WANG YANG 왕양 2001.02.20 2018151205 M 혜화관-134호 4 8 0900~1300
WANG YI HAN 왕이한 1997.03.06 2019150257 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
WANG YIBO 왕이보 1999.11.08 2019150316 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
WANG YILIN 왕의림 1998.03.26 2018151280 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
WANG YUANDAO 왕원도 1989.08.18 2019150373 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
WANG YUE 왕월 1995.02.28 2019150329 F 혜화관-405호 1 4 1310~1700
WANG YUQING 왕우청 1997.09.11 2018151305 F 혜화관-125호 3 17 0900~1300
WANG YUYAN 왕예연 1997.08.07 2018151247 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
WANG ZIXU 왕자욱 1995.02.06 2018151317 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
WANG ZIYING 왕자영 1986.04.16 2018150872 F 혜화관-438호 4 3 0900~1300
WEI YANJIAO 위염교 1987.08.01 2019150311 F 혜화관-428호 2 13 1310~1700
WENG HAOYU 옹호우 1998.08.15 2018150835 M 혜화관-439호 4 4 0900~1300
WENG KEXIN 옹가흔 2000.08.02 2018150662 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
WENG YINGYING 옹영영 1999.11.24 2019150377 F 혜화관-412호 1 6 1310~1700
WU HAO 우하오 1997.02.01 2019150028 M 혜화관-405호 2 4 0900~1300
WU JINGRU 무정여 2001.01.30 2018151203 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
WU JINTING 우금정 2000.11.02 2019150343 F 혜화관-402호 1 1 1310~1700
WU JINXIN 오금흠 1999.12.19 2018150123 M 혜화관-134호 4 8 0900~1300
WU JUJI 오거기 1999.04.07 2018150866 M 혜화관-404호 1 3 1310~1700
WU KAILU 오개로 1996.11.28 2017150843 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
WU MAN 오만 2001.03.30 2018151209 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
WU SI 무사 1982.08.31 2018151287 M 혜화관-430호 3 9 0900~1300
WU TING 무정 1997.08.17 2018151020 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
WU TINGTING 오정정 1988.03.20 2019150020 F 혜화관-412호 2 6 0900~1300
WU XIAONING 오소저 2000.04.20 2018150688 F 혜화관-443호 5 6 0900~1300
WU XINYU 오형옥 1996.09.19 2018150983 F 혜화관-603호 5 2 0900~1300
WU ZHENYU 오진우 2000.02.22 2017150792 M 혜화관-637호 6 1 0900~1300
XIAO JUN 소군 1996.02.22 2018150957 M 혜화관-122호 3 14 0900~1300
XIAO LINGGE 초영합 2001.03.02 2019150015 F 혜화관-437호 2 15 1310~1700
XIAO NINA 소이나 1996.11.05 2019150096 F 혜화관-124호 3 16 0900~1300
XIAO YUBANG 소우방 1992.05.04 2019150341 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
XIE SHAN 사산 1996.04.03 2019150050 F 혜화관-123호 3 15 0900~1300
XIN YUTONG 신우동 2001.01.18 2018151201 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
XIONG JING 웅정 1990.05.04 2017150990 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
XIU WEINAN 수위남 2000.05.26 2018151320 M 혜화관-404호 2 3 0900~1300
XU BINGYANG 서빙양 2001.01.22 2019150361 M 혜화관-437호 2 15 1310~1700
XU DONGJIN 서동진 2000.01.28 2019150024 M 혜화관-123호 3 15 0900~1300
XU HAO 서호 2000.06.29 2019150347 M 혜화관-412호 1 6 1310~1700
XU JIAHUI 서가혜 1996.01.05 2018150622 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
XU JIANING 서가녕 1999.08.28 2018151134 F 혜화관-103호 3 12 0900~1300
XU LERAN 허락연 1999.09.30 2019150022 F 혜화관-437호 4 2 0900~1300
XU XIANGXIANG 서향향 1998.12.01 2018150147 F 혜화관-442호 5 5 0900~1300
XU XIAOTONG 서효동 1999.10.11 2019150320 F 혜화관-406호 1 5 1310~1700
XU YING 서영 1991.04.12 2014150150 F 혜화관-413호 1 7 1310~1700
XU ZIWEI 서자미 1997.04.21 2019150354 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
XUAN ZHIHAN 선지한 2002.05.27 2018151223 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
XUE PEIYAO 설패요 2000.01.05 2019150079 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
YAN QIURU 연추여 2002.08.10 2019150314 F 혜화관-415호 1 9 1310~1700
YAN WENCHAN 염문선 1997.01.06 2019150322 F 혜화관-423호 2 11 1310~1700
YAN YIFAN 염일범 2001.04.22 2019150066 M 혜화관-413호 2 7 0900~1300
YAN YUCHEN 안우신 1994.12.16 2019150029 M 혜화관-405호 2 4 0900~1300
YAN ZHAO 안조 2001.03.21 2018151242 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
YANAGIDA MAHIRO 야나기다 마히로 2000.09.03 2019150324 F 혜화관-402호 1 1 1310~1700
YANG BO 양박 1994.10.29 2019150378 M 혜화관-423호 3 6 0900~1300
YANG FAN 양범 2000.10.19 2019150059 F 혜화관-405호 2 4 0900~1300
YANG JIE 양걸 2000.08.27 2018151185 F 혜화관-128호 4 6 0900~1300
YANG JIUQING 양구청 1997.03.03 2019150312 F 혜화관-414호 1 8 1310~1700
YANG PING 양평 1996.11.07 2019150369 F 혜화관-415호 1 9 1310~1700
YANG RUI 양호우 1996.05.19 2019150069 M 혜화관-403호 2 2 0900~1300
YANG WENPENG 양문봉 1999.09.26 2018150693 M 혜화관-443호 5 6 0900~1300
YANG YIHAI 양의해 2000.07.13 2018151177 M 혜화관-421호 3 4 0900~1300
YANG YU HSUAN 양요우쉬엔 1998.08.24 2019150259 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
YANG YUXING 양위싱 1995.05.01 2019150035 F 혜화관-123호 3 15 0900~1300
YAO JIAYI 요가일 1995.08.25 2018150947 F 혜화관-138호 4 11 0900~1300
YAO YUTONG 요역통 1999.06.08 2018151117 M 혜화관-137호 4 10 0900~1300
YARUO 아약 1999.08.09 2018151131 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
YE LINLIN 예림림 1995.03.20 2018150849 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
YIN XIAOXIAO 은소소 1994.04.19 2017150735 F 혜화관-639호 6 2 0900~1300
YU FEI 위페이 2000.11.24 2018151198 F 혜화관-122호 3 14 0900~1300
YU GUANGYUAN 우광원 1997.03.03 2018150151 M 혜화관-640호 6 3 0900~1300
YU HAIBIN 유해빈 2001.06.08 2018151214 M 혜화관-424호 2 12 1310~1700
YU HAN 우함 2000.11.22 2018150627 F 혜화관-634호 5 4 0900~1300
YU MAN 우만 1997.11.08 2018151029 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
YU MIAO 유미아 2000.01.18 2018151283 F 혜화관-428호 2 13 1310~1700
YU QINWEN 우침문 2000.04.03 2019150339 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
YU SHUFEN 유숙분 1997.05.06 2018151307 F 혜화관-405호 1 4 1310~1700
YU WENXI 우문희 1997.07.15 2019150358 F 혜화관-420호 2 8 1310~1700
YUAN TONGXIN 완동흔 1998.02.18 2018151303 F 혜화관-421호 3 4 0900~1300
YUN KAI 윈카이 1996.09.03 2018151234 M 혜화관-125호 3 17 0900~1300
ZHANG BIN 장빈 1986.02.01 2018151321 F 혜화관-430호 3 9 0900~1300
ZHANG BOYU 장박우 1995.03.03 2019150017 F 혜화관-436호 2 14 1310~1700
ZHANG CHEN 장첸 2000.07.07 2018151175 M 혜화관-436호 2 14 1310~1700
ZHANG CHENGLEI 장승락 1991.08.25 2018150887 M 혜화관-134호 4 8 0900~1300
ZHANG HUI WEN 장후이원 1998.09.20 2019150270 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
ZHANG JIAOJIAO 장교교 1997.02.08 2018151001 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
ZHANG JIATONG 장가동 1996.04.28 2018151290 F 혜화관-428호 3 8 0900~1300
ZHANG JINXIN 장금흠 2002.07.10 2018151271 M 혜화관-415호 1 9 1310~1700
ZHANG KAIQI 장기 1998.08.10 2019150367 M 혜화관-402호 1 1 1310~1700
ZHANG KEER 장가인 2000.05.18 2019150364 F 혜화관-413호 1 7 1310~1700
ZHANG MINGJIE 장명첩 2001.03.25 2019150038 F 혜화관-404호 2 3 0900~1300
ZHANG MINGYAO 장명요 2000.08.12 2019150370 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
ZHANG MINGZHU 장명주 1999.12.13 2018151156 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
ZHANG PENGHUI 장붕휘 1998.12.16 2019150362 M 혜화관-403호 1 2 1310~1700
ZHANG QIAN 장천 1996.10.16 2019150366 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
ZHANG QINGQING 장청청 1994.10.15 2018151241 F 혜화관-424호 3 7 0900~1300
ZHANG QINGXUAN 장경선 1996.10.16 2018150987 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
ZHANG SHUJIE 장주걸 1997.03.16 2019150337 F 혜화관-423호 3 6 0900~1300
ZHANG TIANWEI 장천위 1998.03.01 2019150061 M 혜화관-434호 3 11 0900~1300
ZHANG TINGTING 장정정 1992.09.27 2019150036 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
ZHANG WANFEN 장완분 1997.02.24 2018151003 F 혜화관-422호 3 5 0900~1300
ZHANG WEIWEI 장위미 1999.09.08 2018151137 F 혜화관-439호 4 4 0900~1300
ZHANG XIAOYING 장소영 2001.01.11 2018150861 F 혜화관-132호 4 7 0900~1300
ZHANG XIYU 장희우 2000.04.20 2019150363 F 혜화관-414호 3 1 0900~1300
ZHANG YING 장영 1995.05.15 2018150937 F 혜화관-136호 4 9 0900~1300
ZHANG ZHUNSHI 장준실 2000.12.19 2018150643 M 혜화관-606호 5 3 0900~1300
ZHANG ZIFAN 장자범 1996.03.02 2019150065 F 혜화관-413호 2 7 0900~1300
ZHAO CHEN 조신 1998.11.11 2019150021 F 혜화관-428호 2 13 1310~1700
ZHAO CHENLI 조신여 1995.02.23 2018150837 M 혜화관-139호 4 12 0900~1300
ZHAO CHENZE 조진택 1998.04.12 2017150732 M 혜화관-136호 4 9 0900~1300
ZHAO DESHUN 조덕순 1999.05.29 2018150628 F 혜화관-137호 4 10 0900~1300
ZHAO JUNKAI 조군개 1998.12.18 2018151086 M 혜화관-122호 3 14 0900~1300
ZHAO MINGLI 조명리 1993.03.20 2018150154 F 혜화관-436호 4 1 0900~1300
ZHAO SHITONG 조하동 1992.02.16 2018150891 M 혜화관-430호 3 9 0900~1300
ZHAO TINGHAO 조정호 2001.08.16 2019150074 M 혜화관-424호 2 12 1310~1700
ZHAO WEI 조미 2001.04.17 2019150073 F 혜화관-412호 2 6 0900~1300
ZHAO XIAOXUE 초효술 1996.02.17 2019150045 F 혜화관-402호 2 1 0900~1300
ZHAO ZILIANG 조재량 1999.07.03 2019150008 M 혜화관-125호 3 17 0900~1300
ZHENG CHAORAN 정초연 2001.05.26 2018151213 F 혜화관-440호 4 5 0900~1300
ZHENG JIAJUN 정가준 1997.05.21 2019150004 M 혜화관-406호 2 5 0900~1300
ZHENG JINHONG 정진홍 1999.05.19 2018151115 F 혜화관-115호 3 13 0900~1300
ZHENG XIRAN 정희연 1994.12.27 2018150856 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
ZHI HENGDE 지항득 2002.03.25 2019150081 M 혜화관-404호 2 3 0900~1300
ZHONG MENG 종몽 2001.03.04 2018151251 F 혜화관-415호 3 2 0900~1300
ZHONG ZHIHAO 종지호 1996.08.18 2019150375 M 혜화관-428호 3 8 0900~1300
ZHOU ANJIE 주안걸 1998.04.09 2019150353 M 혜화관-405호 1 4 1310~1700
ZHOU LIAN 주련 1999.04.21 2018150864 F 혜화관-139호 4 12 0900~1300
ZHOU MENGZHE 주몽철 2000.11.27 2019150084 F 혜화관-406호 1 5 1310~1700
ZHOU XINTONG 주흔동 2001.10.18 2018151235 F 혜화관-412호 1 6 1310~1700
ZHOU XUE 주설 1997.02.06 2019150368 F 혜화관-414호 1 8 1310~1700
ZHOU ZHENYING 주정영 1994.03.08 2018151304 F 혜화관-434호 3 11 0900~1300
ZHU HONGWU 주홍우 1997.01.24 2019150085 M 혜화관-406호 1 5 1310~1700
ZHU JIAHUI 주가훼 2001.10.06 2018151217 F 혜화관-421호 2 9 1310~1700
ZHU MENG 주맹 1994.12.21 2018150690 M 혜화관-103호 3 12 0900~1300
ZHU TONG 주동 1995.07.04 2018150664 F 혜화관-606호 5 3 0900~1300
ZHU YUMENG 주우맹 2001.05.13 2018150839 F 혜화관-601호 5 1 0900~1300
ZHUANG QIWEN 장기문 1999.02.06 2018151316 F 혜화관-422호 2 10 1310~1700
ZHUANG YIXIN 장의신 1996.07.22 2018150200 M 혜화관-639호 6 2 0900~1300
ZHUO LIUTING 탁유정 1995.07.30 2018150860 F 혜화관-640호 6 3 0900~1300